„Лукойл Нефтохим“ започна производство на биодизел

Източник: http://www.dnevnik.bg/

Бургаската петролна рафинерия „Лукойл Нефтохим“ започна производство на дизелово гориво с 2% съдържание на биокомпонент. Това съобщиха от предприятието, собственост на руската нефтогазова корпорация „Лукойл“.

Стартът на производството на биосмеси следва Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и начертаната от българските власти стратегия за внедряване на алтернативни горива на българския пазар. Според приетата нормативна уредба от 1 май (събота) цялото количество дизелово гориво на българския пазар трябва да е със съдържание на биокомпонент минимум 2 обемни процента.

В биодизела се добавя присадка, която предотвратява протичането на окислителни процеси в биокомпонента. Така се гарантира постоянно високо качество на горивото, информират от „Лукойл Нефтохим“, като изтъкват и екопредимствата на продукта – по-малко емисии на въглероден оксид, твърди частици, въглеводороди и токсични съединения. Важно е да се отбележи, че биокомпонентът не съдържа сяра и при изгарянето му в двигателя не се отделят серни оксиди, посочват още от рафинерията.

Качеството на биодизела в бургаското нефтопреработвателно предприятие се контролира от независимите инспектиращи фирми „Сейболт България“ и „SGS България, става ясно още от съобщението.

Навлизането на биогоривата на българския пазар се случи с три години закъснение, след като първоначалната идея на закона беше това да се случи още в началото на 2007 г. През този период пазарът в страната на практика се намираше в мъртва точка, като при наличен производствен капацитет от около 240 хил. тона с няколко изключения не проработи почти нито една рафинерия.

МОСВ публикува Методически указания за квотите емисии

Източник: http://www.publics.bg

Министерството на околната среда и водите публикува на своя сайт Методически указания за разпределение на квоти за емисии на парникови газове на нови участници в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). Документът има за цел да уреди начина за разпределение на квоти за емисии на парникови газове на нови участници в ЕСТЕ според чл. 131а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Според Методическите указания, количеството квоти на нов участник в ЕСТЕ се определя въз основа на изчислените базови емисии за инсталацията, коригирани със същия корекционен коефициент за съответната година, какъвто е приложен към базовите емисии на действащите инсталации в Националния план за разпределение на квоти (НПРК). С откриването на сметка в Националния регистър, операторът на новата инсталация става равноправен участник в ЕСТЕ и трябва да изпълнява задълженията си според ЗООС.

Документът може да си види тук: Metodicheski-ukazania_ZOOS

Ваньо Танов: Сивият сектор не е доволен

Източник: http://www.cross-bg.net

 

София /КРОСС/  Няма доволни от мерките, които предприемаме, както в сивия, така и в не толкова сивия сектор на икономиката. Това заяви директорът на Агенция „Митници“ ген. Ваньо Танов на публична лекция в УНСС за дейността на митниците в условията на икономическа криза, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. Танов е оптимист за събираемостта от акцизи и митнически ставки. Той изтъкна положителната оценка от Международния валутен фонд за работата на агенцията.

Директорът на митническата агенция отбеляза, че в края на 2009 г. е имало много сериозен спад на вноса, което няма как да не се отрази на сбора на митническите такси.

По отношение на акцизните стоки – горива, цигари и алкохол – Танов каза, че през годините законът многократно е бил променян в подкрепа на една или друга фирма. По думите му, към момента вече имаме сериозно законодателство, което регламентира акцизите и дава равни възможности на всички.

В лекцията си Танов описа мерките, които са взети от новото ръководство на Агенция „Митници“. Той изрази увереност, че след два месеца когато изтича гратисният период за акцизните складове, в който трябва да има измервателни уреди на входа и на изхода, на 90 процента държавата ще знае точната ситуация.

След лекцията ген. Танов уточни пред журналисти, че се готви софтуерен продукт, чрез който точната информация за това, което е влязло и излязло от складовете, ще е в реално време на разположението на митническите служители. Когато бъде завършена и системата, която свързва и касовите апарати на бензиностанциите с Агенция „Митници“ ще са знае точно дали има разлика между платения акциз и продаденото гориво и ще могат бързо да се вземат мерки.

По думите на Танов – така ще знаем за евентуална контрабанда или измама още в първите дни след извършването й, а няма да се чака с години, за да може евентуална ревизия да разкрие щетите за държавния бюджет.

Нарушения за близо 4 тона горива разкриха митнически служители за денонощие

Източник: http://www.cross-bg.net
София /КРОСС/ Нарушения за близо 4 тона горива разкриха митнически служители през последното денонощие. Задържани са 1,8 т оцветена нафта, влязла в страната от Гърция, съобщиха от Агенция „Митници“.

В същото време при проверка на пътя Перник – София митническите служители установяват цистерна, превозваща 2 т гориво без документи за платен акциз.

Позиция на КРИБ по промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Източник: CEIBG News, April 28, 2010

В последните месеци бизнесът нееднократно е насочвал вниманието на държавната администрация към ефекта, който промените в Закона за акцизите и данъчните складове, Правилника за прилагането му и Наредба № 3/ 19.02.2010г. оказват върху дейността на компаниите, произвеждащи и търгуващи с горива.

С цел подобряване на контрола и събираемостта на акцизи в държавния бюджет бяха въведени някои мерки по отношение на търговията с горива – например задължението за получаване и разтоварване на закупената стока в определен обект, изискване за въвеждане на скъпоструващо измервателно оборудване и др. По този начин се наруши функционалността на съществуващите търговски схеми и се ограничи стокооборота. Нормативните актове задължиха бизнеса да осъществи неоправдано големи инвестиции.

Така въведените мерки (конкретно по отношение на регистрираните получатели) нямат аналог на европейско ниво. Съгласно Директива 2008/118/ ЕО от 16 декември 2008г. на специален контрол подлежат единствено стоки под режим отложено плащане на акциз (т.е. само стоки, за които не е заплатен акциз) и в този смисъл, нововъведените правни норми не представляват транспониране на европейското законодателство.

Подзаконовата уредба по прилагането на ЗАДС (например Наредба №3 за измервателните средства) предписва някои неизпълними задължения. В нереално кратки и съответно неосъществими от бизнеса срокове, в период на световна икономическа криза, се възлага извършването на мащабни инвестиции в системи за контрол с неясни технически параметри, които не гарантират по-добра събираемост в бюджета. Субектите се задължават да създадат и дори да дублират електронни системи за подаване на информация към Агенция „Митници“ без тези системи да отговарят на реалните нужди на държавата и бизнеса.

Юридическата база на Наредба №3 е чл. 103а от ЗАДС, който изчерпателно определя приложното поле. Трябва да се отбележи обаче, че някои правни норми от подзаконовия акт противоречат на Закона. Влезлият в сила вариант на Наредба №3 превишава обхвата, предписан в чл.103а ЗАДС, като: с нея се уреждат контролни функции; неправомерно се въвеждат допълнителни изисквания към лицата, чиято дейност подлежи на регистрация и наблюдение по ЗАДС. Гореизложеното е предпоставка за създаване на среда на неравнопоставеност между производителите, изкуствено намаляване на конкурентоспособността, провокиране на условия за административен произвол и неблагоприятна за бизнеса законодателна среда.

Считаме, че Наредбата №3 е съставена при непознаване на основни правила на технологичния процес и спазването на добрите производствени практики в сектори като петролния и газов, винаро-лозарския, пивоварския. Категорични сме в твърдението си, че подзаконовият нормативен акт създава значителни затруднения за браншовете, изисквайки значителни инвестиции, без капиталовложенията да са насочени към подобряване на качеството, намаляване на злоупотребите и стабилизиране на пазара.

ЗАДС и Правилникът за прилагането му създават спънки и по процедурата за държавна помощ за горива със съдържание между 4% и 5% биокомпонент, одобрена от Европейската Комисия (ЕК). Решението на ЕК препраща към националното законодателство и по-специално към Закона за възобновяемите енергийни и алтернативни източници (ЗВАЕИБ) горива и ЗАДС. В комбинация с двата закона, то създава изключително усложнена процедура (несъобразена с промените в ЗВАЕИБ), която освен практически проблеми пред бизнеса (по ползване на държавната помощ), ще доведе и до неизпълнение от Република България на индикативните цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

Съгласно принципите и основните свободи, предвидени в законодателството на ЕС, мерките, които държавите-членки могат да въведат с оглед предотвратяване на злоупотреби и осигуряване на събираемост на дължимите налози, не следва да превишават разумно необходимото предвид целта си.

С цел намирането на необходимия баланс между подсигуряване фискалния интерес и този на бизнеса, предлагаме да бъде обмислено въвеждането на някои облекчения и възможности. По-конкретно предложенията, които КРИБ предлага за обсъждане, включват:

–  Инициирането на промени в ЗАДС, Наредба №3 (по която директорът на Агенция „Митници“ има задължение за свикване на постоянна работна група);

–  Предвиждане на възможност регистрираните по закона лица (лицензирани складодържатели и регистрирани получатели) да предоставят обща банкова гаранция за всички лицензирани/ регистрирани обекти;

–  Предвиждане на възможност регистрираните получатели да получават стоките и в места, които не са собствени или наети, като се предвидят по-гъвкави възможности за доказване на количеството получена стока (премахване на изискването всяка получена доставка да бъде задължително разтоварвана в регистрирания обект);

–  Предвиждане на възможност регистрираните получатели да се освобождават от задължението за акциз за естествените загуби на гориво в следствие изпълнението на задължението за разтоварване в обекта;

–  Предвиждане на облекчено администриране на операциите по смесване на гориво с биогориво;

–  Изработването на анекс/нова нотификация до ЕК за биогоривата.

20% от Южен поток отиват у „Електрисите дьо Франс“.

Източник: http://frognews.bg/

По 10% от проекта за газопровода „Южен поток“ руският “Газпром” и италианската енергийна компания “Ени” ще отстъпят на френската компания „Електрисите дьо Франс“. Това уточни днес руският премиер Владимир Путин в Киев, цитиран от ИТАР-ТАСС. Путин съобщи вчера в Милано, че ЕДФ ще получи 20% от проекта. Споразумението за влизане на френската компания в “Южен поток” ще бъде подписано през юни в Санкт Петербург, допълни той. Путин даде да се разбере, че “Газпром” и “Ени” са съгласували всички принципни условия за влизането на ЕДФ в проекта. Подписани са всички междуправителствени споразумения, необходими за започване на строителството на “Южен поток”, подчерта руският премиер. Предвидено е газопроводът да започва от Русия, да минава по дъното на Черно море и да достига до Европейския съюз през България. След пускането си в експлоатация, планирано през втората половина на 2015 г., “Южен поток” ще транспортира около 63 кубични метра газ годишно. Руският премиер заяви още в Киев, че намаляването на цената на руския газ за Украйна ще доведе до увеличаване на бюджетния дефицит на Русия, предаде ИТАР-ТАСС. В бюджета на страната за тази година няма да влязат 3 милиарда долара, отчетени в приходната и разходната част, уточни руският премиер и прогнозира, че пропуснатите ползи догодина ще възлязат на 4 милиарда долара. “Даже за бюджета на Русия това са сериозни пари” подчерта Путин. В същото време той изрази увереност, че в Резервния фонд на страната има достатъчно средства за неутрализиране на този дефицит

Международна кръгла маса за АЕЦ Белене

Източник: http://business.actualno.com

Евродепутатът и докладчик в ЕП за напредъка на България по пътя й към европейското членство Джефри ван Орден, лидерът на Синята коалиция Мартин Димитров, посланикът на Испания, председателстваща ЕС, Хорхе Фуентес, посланикът на САЩ Джеймс Уорлик, посланикът на Великобритания Стив Уилямс, посланикът на Италия Стефано Бенацо, зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова, вицепрезидентът на Атомстрой-Експорт Генадий Тепкян ще бъдат сред гостите на Кръглата маса „Проектът АЕЦ Белене и европейската енергийна сигурност: българските дилеми“.

Тя ще се проведе от 10.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание в София. Дискусията е организирана от евродепутата Надежда Нейнски /ЕНП/ и Българската асоциация за външна политика с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“.

Проектът АЕЦ Белене е пряко свързан с европейската енергийна сигурност, която е сред приоритетите на ЕС. Строежът на АЕЦ Белене в момента предизвиква една от най-горещите дискусии в България. В тази връзка кръглата маса цели да представи максимално широк кръг от гледни точки за стратегическите измерения на проекта, неговата икономическа ефективност, както и геополитическото му влияние в контекста на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.

В Кръглата маса са поканени да участват още народни представители, министри, председатели на парламентарно представените партии в България, депутати в Европейския парламент, депутати, експерти, анализатори и журналисти.