До 30% от задължителните запаси от нефт и нефтопродукти може да се съхраняват в държава-членка на ЕС

Източник: http://www.government.bg 

Правителството определи максималния размер на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които могат да се съхраняват на територията на други държави-членки на Европейския съюз. Той е до 30% за всяко конкретно ниво по категории горива.

 Изискването за днешното правителствено решение е на Директива 2009/119/ЕО. Тя дава възможност на икономическите оператори да съхраняват задължителните запаси от нефт и нефтопродукти навсякъде в Общността след разрешение на съответната държава-членка. Реализирането на тази възможност позволява да се провежда гъвкава, интегрирана енергийна политика по управление на задължителните запаси, като се намали финансовата тежест на отделните държави и икономическите оператори и се постигне оптимално сближаване на националните механизми с тези на ЕС и Международната енергийна агенция, включително ефективно използване на съдовите вместимости.

 Съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти на територия на друга държава-членка на ЕС се реализира само ако между правителствата на двете страни е сключено споразумение, което урежда условията и реда за съхраняване.

Ограничават строителство на обекти за производство на ток от ВЕИ върху земеделски земи

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи. Проектът е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се през последното десетилетие тенденции за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с интензивната инвестиционна дейност. Целта е да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж.

Част от промените са свързани с въвеждане на ограничение за изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория, както и върху поливни площи, като целта е да се опази високо продуктивната земеделска земя.
Проектът предвижда още промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти, да се извършва на централно, а не на местно ниво, както е сега. Промяната ще се извършва от Комисията по земеделските земи, като целта е постигане на по-висока степен на защита и контрол. Това е и мотивът в състава на Комисията да бъде включен и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, информира пресцентърърът на МС.

Същевременно се предлага решенията на Комисията да губят своето правно действие, когато в едногодишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе не е поискана промяна на предназначението. Решенията за промяна на предназначението губят правно действие по силата на закона още в случаите, когато таксата по чл. 30 от ЗОЗЗ не бъде заплатена в 3-месечен срок, или ако в 2-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано разрешение за строеж на обекта. Същото е валидно и ако в 3-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.Тези правила няма да се прилагат при изграждане на обекти за държавни и общински нужди.

Източник: http://www.econ.bg

Проектозаконът предвижда още платените такси за промяната на предназначението да не се възстановяват при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, когато решението губи правно действие. Тази норма ще преустанови практиката на необосновани искания за промяна на предназначението. С проекта се увеличава размерът на глобите и имуществените санкции при нарушаване на закона.

„Шеврон” ще търси шистов газ в България

Източник: http://www.publics.bg

Американският промишлен гигант „Шеврон“, специализиран в добив на нефт и газ, проявява интерес към извличането на шистов газ в България, съобщиха от МИЕТ. Това стана ясно от срещата във Вашингтон на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков с вицепрезидента на фирмата Ян Макдоналд. Компанията оценява като много добри възможностите за добив на алтернативното гориво у нас и има идея къде биха могли да се открият залежи. Вече са направени и геоложки проучвания.

Има още