С решение 746/2009 г. КЗК постанови: Не съществува господстващо положение на пазара на горива у нас

Днес беше официално публикувано решението на Комисията за защита на конкуренцията под №746 от 23.07.2009 г. относно преписка КЗК 320/2008 г. за установяване на евентуално нарушение по Закона за защита на конкуренцията (стар) от страна на БПГА и/или нейните членове. Решението постанови, че нарушение не съществува.

Ето и първите отзиви в информационните агенции:

http://focus-news.net/?id=n1235598

Няма злоупотреба с господстващо положение на пазара на горивата, установи КЗК
 
06 август 2009 | 13:46 | Агенция „Фокус“
 
Липсват доказателства за злоупотреба с господстващо положение на пазара на горивата – това установи Комисията за защита на конкуренцията. КЗК е установила още:
Средните продажни цени на автомобилните горива са по-ниски от същите в страните членки на ЕС. Например, нетните цени на едро за 1000 л (без акциз и ДДС) дизелово гориво са най-ниски в България за 2008 г., спрямо всички нови страни членки. Изключение прави седмицата от 25 февруари и 19 май, където цената е по-висока от тази в Словения. В края на периода цената на едро в България достига равнището и се изравнява с цените в останалите страни. При сравняване на цените на едро на горивата в България със средните цени в Европа 15 и Европа 27, отново се потвърждава извода, че цените в България са най-ниски за изследвания период, като разликата се движи от 100 до 200 евро на 1000 литра спрямо средните цени.
Значително влияние, 40-50 % върху размера на цените, оказва стойността на акциза и ДДС. Стойностите на акциза и ДДС за България са по-високи от тези в редица страни, като например Кипър, Гърция, Испания, Литва, Латвия и др.

 
Пазарът на дребно е с ясно очертана олигополна структура. Първите четири предприятия Лукойл България, Петрол, ОМВ и Шел притежават общ пазарен дял над 80 % както на база приходи от продажби, така и на база брой бензиностанции.

 
Пазарът се характеризира с ценова прозрачност, уеднаквени цени на дребно и сходна динамика на цените за изследвания период.
Рязкото покачване на цените на дизела и бензина през изследвания период е в паралел с ръста на цените на суровия петрол.

 
От анализа на цените на дребно на основните вериги бензиностанции се установи сходство на цените и еднакъв тренд на изменение на цената за периода. Следвайки практиката на Европейската Комисия и Съда на Европейската Общност, КЗК прие, че наличието на ценови паралелизъм на пазара на горива на дребно, с изразена олигополна структура, не е достатъчно доказателство, за да се установи наличие на картелно споразумение на пазара. Писмени или други косвени доказателства за осъществени срещи, договорки и споразумения за поддържане на еднакви цени не бяха открити или представени от нито един участник на пазара или заинтересована страна.

 
Своето заключение за липса на доказателства за злоупотреба с господстващо положение Комисията направи след като оцени разликата между производствената стойност и продажната цена на отделните видове автомобилни горива, произвеждани от рафинерията. Според показателите маржът на печалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за периода 2005 г. – м. май 2008 г. не е необосновано висок по смисъла на чл. 18 от ЗЗК (отм.).

 
Комисията също така отчете технологията на верижно свързаното производство на автомобилните горива и относително неизменното съотношение между различните видове горива, които се получават при преработката на единица суровина (суров петрол).

 
КЗК наред с това анализира механизма на определяне продажната цена на автомобилните горива, използван от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и установи, че цените, по които рафинерията продава продуктите си, се определят на база международните котировки на Platt’s European MarketScan. Бюлетинът Platt’s European MarketScan се изготвя и публикува от компанията McGraw-Hill Company чрез усредняване на стойностите на изтъргуваните за конкретния ден горива. От бюлетина е видно, че ценовата динамика на готовата продукция на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД следва динамиката на цените на международните пазари.

 
Комисията оцени компонентите формиращи цената, по която „Лукойл България” ЕООД продава автомобилните горива в страната – цената на закупуване, транспортните разходи, оперативните разходи и печалбата.

 
КЗК извърши проучването си по сигнали, които съдържаха твърдения, че цените на горивата в България са по- високи от страните членки на ЕС, а цените на дребно на бензиностанциите са еднакви, което е следствие на картелни споразумения на пазара на горива.

Повече информация можете да намерите на следния адрес http://old.cpc.bg/public/index.php?id=356&searchSTR=%EB%F3%EA%EE%E9%EB .

Благодарствено писмо до Агенция „Митници“ и поздравителен адрес по случай 130-годишнината на институцията

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВЕН МИТНИЧЕСКИ И  АКЦИЗЕН КОНТРОЛ”, ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

КОПИЕ ДО:

ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ,   ГР. РУСЕ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ- РУСЕ

           

 

Уважаеми дами и господа,

От името на членовете на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) бих желал да Ви поздравя във връзка със 130-тата годишнина от създаването на българските митници, както и да изразя благодарност към служителите на Агенцията за усилията им в борбата с противоправните явления.

В навечерието на юбилея на една от най-старите български институции отново имаме конкретен повод за благодарност към служителите ú –  разкриването на закононарушения на Закона за акцизите и данъчните складове при извършени масирани проверки за качеството на дизеловото гориво на територията на Пазарджик, Пловдив и Русе. От взетите проби от близо 500 000 литра гориво, което се е предлагало на пазара, над 30% не са отговаряли на стандарта за евродизел, а съставът им е бил тежко гориво. Дни след проведената акция митническите служители от Търговище разкриха поредното закононарушение, което се явява и прецедент –  наличието на мобилна бензиностанция за незаконна търговия с горива.

Във връзка със зачестилите прояви на незаконна търговия с горива БПГА  отново декларира готовността си за пълно сътрудничество с държавните органи в подкрепа на усилията им за справяне с продажбата на некачествени горива, контрабандата, фиктивния износ и неотчитането на обороти. Асоциацията се противопоставя и на всички прояви на нелоялна пазарна конкуренция, неплащане на дължими митни сборове, данъчни задължения и други държавни вземания.

Убедени сме, че само чрез съвместните усилия на компетентните държавни органи и неправителствени организации явлението незаконна търговия с горива може да бъде ограничено.

София                                                          Андрей Делчев

06.07.2009 г.                                           (Председател на БПГА)