70 милиона лева на година печелим от сделки с парникови емисии

Източник: http://www.segabg.com

На около 70 млн. лв. годишно възлизат приходите от продажбата на държавни квоти парникови газове при сегашните нива на цените. Това казаха за „Сега“ от Министерството на околната среда и водите. В момента средствата постъпват във валутна сметка на екоминистерството в БНБ. Според спешно вкараните в парламента промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, които вероятно ще бъдат окончателно одобрени тази седмица, приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове между 1 декември 2012 г. и 30 юни 2014 г. вече ще отиват за покриване на разходите за производство на скъпия ток от ВЕИ централите.

От екоминистерството уточниха, че според европейското законодателство е разрешено една част от приходите от търговете за квоти на емисии на парникови газове да постъпват в държавния бюджет, за да се използва за добавката за зелена енергия. Едновременно с това обаче трябва да се съблюдават и правилата за държавна помощ.

Средствата, които идват от продажбата на квоти, досега се използваха най-вече за финансиране на различни проекти, свързани с енергийна ефективност. През април например с пари от националния екофонд тръгна ремонтът на 78-о училище в Банкя. Училището на експремиера Бойко Борисов ще бъде санирано и обновено. С пари от фонда бе ремонтирано и 56-о училище в жк „Люлин“. За двете учебни заведения бяха дадени общо 2 млн. лв. Досега националният екофонд е финансирал около 100 различни проекта за близо 24 млн. лв. Приоритетно парите се инвестираха в проекти за ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото, за намаляване на замърсяването на въздуха, за опазване на чистотата на водите и биологичното разнообразие.

Миналата година екоминистерството лансира и идея средства от продажбата на спестените парникови емисии да се дават за стимулиране на употребата на електрически автомобили, както и за насърчаване на използването на слънчеви панели. Новият министър на екологията Искра Михайлова също обяви, че зелената енергия има място в бита на всеки човек и може да се мисли за държавна подкрепа за по-широкото й използване. Според Михайлова е възможно това да се осъществи именно с пари от продажбата на емисии парникови газове.

В цифри:

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за периода 1988 – 2011 г. парниковите емисии намаляват. Страната ни е на средното ниво в ЕС. На човек от населението емисиите се свиват от 13.57 тона през 1988 г. до 9.03 тона през 2011 г. Едновременно с това цените, на които се търгуват парниковите квоти, паднаха около 10 пъти в последните няколко години.

Вредните емисии в ЕС намаляват, квотите растат

Източник: http://news.expert.bg

Според информацията, отчетена в регистъра на ЕС, през миналата година емисиите на парникови газове от инсталациите, включени в схемата за търговия с емисии на ЕС (ETS) са намалели с 2%.

„Добрата новина е, че емисиите отново намаляха през 2012 г. Лошата новина е, че неравновесието между търсенето и предлагането допълнително се влоши, до голяма степен поради рекордното използване на международни кредити за намалени емисии. В началото на фаза 3 сме свидетели на излишък от почти два милиарда квоти. Тези факти подчертават нуждата Европейският парламент и Съветът да действат бързо за изтегляне назад във времето на търговията“, коментира европейският комисар по климатичните въпроси Кони Хедегор.

Данни за емисиите през миналата година

ETS обхваща над 12 000 електроцентрали и производствени инсталации в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, а от 2012 г. — и емисиите от авиокомпаниите, извършващи полети между летища в тези държави и до близки райони. Проверените емисии на парникови газове от стационарни инсталации продължиха да спадат, достигайки през миналата година 1 867 млрд. тона еквивалент въглероден диоксид, около 2% под нивото от 2011 година за инсталации. Проверените емисии, докладвани от авиокомпаниите, възлизат на близо 84 млн. тона.

Висока степен на съответствие на инсталациите

Степента на съответствие на дружествата с правилата на ETS отново е висока. До крайния срок на 30 април 2013 година по-малко от 1% от участващите инсталации не са предали квотите за всичките си емисии през 2012 г. Тези инсталации обикновено са малки и заедно генерират по-малко от 1% от емисиите, обхванати от ETS.

Първа година на отговорност на операторите на въздухоплавателни средства по отношение на емисиите

Операторите на въздухоплавателни средства, които са отговорни за над 98% от емисиите във въздухоплаването през 2012 г., обхванати от ETS, досега успешно предприеха необходимите стъпки, за да спазят законодателството за СТЕ на ЕС. В съответствие с разпоредбите на решението за „спиране на часовника“ за 2012 година операторите на въздухоплавателни средства могат да ограничат своята отговорност само до полетите в Европа, като в такъв случай могат да предприемат допълнителни стъпки да върнат до 27 май безплатни квоти за полетите извън Европа.

Всички случаи на несъответствие ще бъдат разгледани от компетентните органи на отговорните държави членки в съответствие с установените процедури.

През 2012 г. излишъкът на квоти се удвои

В края на 2011 г., излишъкът от квоти беше около 950 млн. Комбинацията от използването на международни кредити, продаването на търг на квоти от фаза 2 и на квоти, останали от резерва за нови участници, продажбите на квоти от фаза 3 за генериране на средства за програмата NER300 и ранното продаване на търг на квоти от фаза 3 създаде кумулативен излишък от почти два милиарда квоти до края на 2012 г.

Контекст

Съгласно правилата на ETS от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на държавите членки данни за проверените си емисии за всяка година. От 2 април данните за 2012 г. вече са публично достъпни в Регистъра на ЕС за трансакциите (РЕСТ). От 15 май РЕСТ показва също така данни за съответствието, включително информация дали инсталациите са спазили своите задължения да предадат количество квоти, съответстващо на проверените им емисии за предходната година.

Вторият период на търгуване по СТЕ на ЕС започна на 1 януари 2008 г. и продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпадна с периода, през който индустриализираните държави трябваше да постигнат целите си за емисиите съгласно Протокола от Киото. За третия период на търгуване, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., ETS беше значително реформирана. Законодателството за преразглеждане на Директивата за търговия с емисии, прието на 23 април 2009 г. като част от пакета на ЕС за климата и енергетиката, определя преразгледани правила за ETS след 2012 г. до 2020 г., а и след това.

Ниските цени на въглеродните квоти събудиха търсенето

Източник: http://www.publics.bg
 
В момента на борсата European Energy Exchange в Лайпциг Европейските разрешителни за емисии (European Emission Allowances) се търгуват на 2.77 евро за тон, което е много под целевата стойност, подтикваща към инвестиции в екология.
 
1366638955
 
Ниските цени на квотите за въглероден диоксид (CO2) предизвикват търсене на пазара. То идва от страна най-вече на инвеститори и на чуждестранни компании, които са задължени да заплащат за всеки тон CO2, емитиран в хода на работния им процес. 
 
Такива са например са ТЕЦ-овете в Западна Европа, които работят на въглища и вече не получават безплатни квоти. В България и още няколко страни от бившия съветски блок все още част от производството на ток от въглища се покрива от безплатни квоти, но въпреки това и местни компании правят заявки за покупки от пазарите на въглеродни квоти, където в момента цената им е под три евро за тон.
 
За това потвърди Явор Василев, търговски директор на Carbon Finance, която извършва услуги по покупко – продажбата на въглеродни квоти и сделки с финансови инструменти. 
 
Според Василев българските дружества бяха активни продавачи на излишни сертификати за CO2 през последните две години, когато цената все още бе стабилна около 8 евро на тон. Ето защо в момента те не разполагат със значителни количества свободни сертификати за продажба. В този смисъл ниските цени на пазара не ги ощетяват откъм пропуснати ползи, а напротив, помагат им да си компенсират случаите на недостиг, при това на по-изгодна цена. Тя обаче не е стимул за модернизиране на производството с оглед на възможността да се произвежда при по-малка щета за климата. 
 
Експертното мнение е, че компаниите имат интерес да инвестират в екология при цена от 20 – 25 евро на тон. В момента на борсата European Energy Exchange в Лайпциг Европейските разрешителни за емисии (European Emission Allowances) се търгуват на 2.77 евро за тон, което е много под целевата стойност, подтикваща към инвестиции в екология. 
 
Това е рекордно ниска стойност в пазарната цена на квотите, до която се стигна след като през миналата седмица Европейския парламент отхвърли предложението за изтегляне от пазара на 900 млн. квоти, с което цената им да получи изкуствена подкрепа в рамките на Европейската система за търговия с емисии. Причината, поради която парламентаристите гласуваха по този начин, бе, че поскъпването на квотите щеше да се окаже допълнителен натиск върху индустрията, която и без това вече изпитва затруднения заради дълговата криза в еврозоната. 
 
Ниската пазарна цена на квотите ще окаже негативно влияние и върху пазара на въглеродни квоти, търгувани на ниво държави, коментират още от Carbon Finance. в стратегия на предходното правителство България бе заложила, че ще реализира приходи от излишните й близо 240 млн. квоти. Малък процент от тях бе продаден в началото на тази година за общо 45 млн. лв.

Въглеродните емисии – за едни приятел, за други враг

Източник: http://news.ibox.bg

Днес европейските политици са се устремили да убедят гражданите и фирмите на Стария континент да мислят (и да действат, често принудително) екологично, като ограничават енергията, която използват, за да не се стигне до катастрофална промяна в климата.

Основният аргумент на ЕС е, че 95% от климатолозите (специалност, която набра популярност едва в последните десетилетия) вярват, че използването на изкопаеми горива (въглища, природен газ и др.) и последващото отделяне на въглероден диоксид пречат на Земята да се охлажда, което води след себе си до повишаване на температурите в атмосферата, а от там и до края на света… такъв, какъвто го познаваме.

В същото време според различни проучвания, за които ще стане дума по-надолу, в следващите 8-10 години в света ще бъдат инсталирани толкова електроцентрали, работещи на въглища, че нивата на набедения за основен виновник въглероден диоксид не само, че няма да се ограничи глобално, а ще нарасне драстично.

Важно е да отбележим, че в последните години ЕС, както и някои американски щати и отделни държави, активно разработват регламенти, директиви и указания, които са насочени към ограничаване на емисиите на парникови газове.

Тези регламенти обаче по-скоро приличат на бизнес планове с тайната мисъл да бъдат привлечени повече финансови средства, отколкото на загриженост за околната среда. И не само това, въпросните нормативи стават задължителни за прилагане във всяка страна членка на ЕС, ако разбира се не се договорят някакви отстъпки.

ЕС действа в няколко посоки за ограничаване на борбата с глобалното затопляне, като си е поставил за цел да намали с поне 20% емисиите на въглероден диоксид.

Първата е създаване на нови възобновяеми източници на енергия, което всички ние видяхме, че доведе до по-скъпа енергетика, заради преференциалните цени, които им се предоставят (отново по регламент).

Тези дни по време на дебати в парламентарната икономическа комисия стана ясно, че за да работят българските ВЕИ, те се балансират от топлоелектрически централи, работещи най-често на въглища. Стефан Герчев от ДКЕВР заяви, че нещо не е преценено добре, щом базови мощности работят като балансиращи.
Той обясни, че за да може да се изкупува зелената енергия, се спират ТЕЦ-овете, които произвеждат в пъти по-евтина електроенергия от ВЕИ-тата.

Тук все пак трябва да подчертаем положителната роля на ВЕИ централите за осигуряване на по-голяма енергийна независимост, което няма нищо общо с въглеродните емисии, а с политическата и икономическата стабилност на страната ни.

Втората посока е създаване на нови горива. Според ЕС това са заместителите на бензина – биоетанолите. Важно е да отбележим, че те се произвеждат от зърнени култури, т.е. вместо зърното да бъде използвано за хляб и продоволствия, да се използва за горива (при положение, че непрекъснато се откриват нови находища на природен газ и петрол).

Пол Булк, изпълнителният директор на най-голямата компания за производство на храни Nestle, не спира вече няколко години да повтаря, че от правенето на горива от зърнени култури ще страдат най-бедните жители на планетата. Причината е, че поощряването на биогоривата води до ръст в тяхното търсене, а от там и до ръст на цените на основни култури като зърно, царевица и други. Друг аргумент на Булк е, че за отглеждането на тези култури, които после се претопяват в горива, се използва огромно количество свежа питейна вода, на която има дефицит в много райони по света.

По думите му от 4 септември тази година, преди време, когато е липсвала информация може и да е изглеждало целесъобразно използването на биогорива, но на това към днешна дата трябва да бъде сложен край.

Третото направление е енергийната ефективност. Тук идеята е чрез мерки за саниране, подобряване на инфраструктурата и използване на по-високоефективни консуматори на електричество да се постигне по-нисък разход на електроенергия. Тази точка заедно с ВЕИ икономиката е една от причините, поради които вече посочихме, че регламентите на ЕС по-скоро приличат на бизнесмодели отколкото на закони.

Всички знаем колко много работа се отвори на фирмите, които се занимават с поставяне на дограми и саниране.

Това може би е единствената политика на ЕС, която заслужава адмирации, защото по този начин се създадоха нови работни места и много домакинства спестиха от сметките си за електро- и топлоенергия.

Ред е на четвъртата точка, която е най-важна и касае класическата енергетика и авиотранспорта, а от там и всички нас.

Според регламентите на ЕС, всяка страна има определена квота от бройки парникови емисии, които не може да надхвърля, защото в противен случай ще трябва да купува това от други страни. Тъй като на пазара на въглеродни емисии участват само държави от ЕС, ще трябва да купуваме емисии от страни като Германия, Австрия и т.н.

Кой трябва да купува тези квоти?
Това са производителите на електроенергия от изкопаеми горива, индустриалните предприятия (металургични, химични и др.), авиокомпаниите. Това означава, че себестойността на тяхната продукция ще се увеличи, защото те няма как да игнорират плащанията за въглеродните квоти.

Тези разпоредби са залегнали новия Законопроект за ограничаване изменението на климата.

Квоти в България трябва да купуват едни от най-големите електроцентрали като държавната ТЕЦ Марица Изток 2, която има мощност от 1.6 гигавата (или с 0.4 гигавата под тази на АЕЦ Козлодуй) и е основен източник на електроенергия за страната. Това при равни други условия ще доведе до поскъпване на предлаганата от централата електроенергия, а от там най-вероятно на общия микс и на крайните цени за потребители и бизнес.

Металургичните и химическите предприятия също ще трябва да повишат цените, за да могат да плащат квотите, като другия вариант е да освободят персонал, за да запазят конкурентоспособността си. Така вместо в тези тежки времена на криза да запазваме и отваряме работни места, ние ще ги закриваме, за да изпълняваме изисквания, породени от имагинерната вина на човека за глобалното затопляне.

Но дори и да искахме да приемем наложените мерки от ЕС срещу глобално затопляне, нямаше как да останем с усещането за справедливост при положение, че в света се планира изграждането на нови 700 до 1400 гигавата нови енергийни мощности, които ще бъдат захранвани с въглища.

Само в Китай се планира изграждането на нови близо 600 гигавата въглищни централи, 500 гигавата в Индия, около 36 гигавата в съседна Турция. И те го правят не случайно – енергията добита по този начин е най-евтина, а запасите от въглища в световен мащаб с огромни.

Според една от големите енергийни консултантски компании McIlvaine Company изграждането на тези нови мощности не само ще „навакса“ евентуална редукция на CO2 емисиите, постигнати от ЕС, но и ще ги увеличи в бъдещ план, обезсмисляйки всички лишения, на които са подложени гражданите и фирмите в ЕС.

Предвид гореизложеното, България и целият Европейски съюз трябва да преосмислят политиката, която водят в борбата срещу глобалното затопляне, защото тя в момента е вредна както за потребителите заради нарастването на цените (поради посочените по-горе причини), така и за предприятията,които губят конкурентоспособност спрямо тези, които са извън Европейския съюз и не са притиснати да плащат за въглеродни емисии.

Готови сме за търговия с парникови газове

Източник: http://www.bnews.bg

Страната ни има готовност да прави търговия с парниковите си газове.

България е първата държава-членка на ЕС, която е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), която започва от 1 януари 2013 г.

съобщиха от пресцентъра на МОСВ. От 1 януари 2013 г. започва ЕСТЕ, като инсталациите и авиационните оператори, които участват в ЕСТЕ, ще трябва да закупуват все по-голямо количество от квотите си на търг. 

Страната ни заедно с още 23 държави-членки ще предлага квотите си на общоевропейската тръжна платформа (национални тръжни платформи имат само Германия, Великобритания и Полша).

Малка част от тези квоти (за България 3 277 000) държавата може да продаде на така наречените „ранни търгове”, които се очаква да започнат да се провеждат от месец ноември 2012 г.  Те ще се организират от спечелилата общоевропейска обществена поръчка Европейска Енергийна Борса

Регламентирането на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на изменението на климата.