Две са компаниите, искащи да търсят шистов газ в България

Източник: http://www.publics.bg

Освен американската компания Шеврон, която отдавна е проявила интерес към търсене на шистов газ в България, вчера пресцентъра на МИЕТ съобщи, че заявления за проучване е подала и друга компания от САЩ – Интегрити Тауърс инк., Тексас.

Първата компания е заявила интерес към две площи, а втората – към пет площи в Североизточна България.

Възможността „Шеврон“ да направи проучване на находища на шистов газ в България бе обсъдена през април т.г. във Вашингтон, когато компанията беше поканена от министър Трайков да дойде в страната ни. Темата бе в основата на разговорите между министър Трайков и вицепрезидента на фирмата Ян Макдоналд в понеделник вечерта в София, в присъствието на посланик Уорлик.

В съответствие със заявения интерес от двете компании МИЕТ започна съгласуване с останалите компетентни министерства – МОСВ, МВР, МО, МК за откриване на конкурс и предоставяне на разрешение за търсене, при ясни гаранции за живота и здравето на хората, националната сигурност и обществения ред. Тази процедура се очаква да приключи в срок от един месец. Паралелно с това се подготвят и проекти на решения на Министерския съвет за откриване на конкурсни процедури за заявените площи. Производството за предоставяне на разрешение за търсене и проучване се открива в тримесечен срок от подаване на заявлението от заинтересованите лица.

Проучването и добивът на шистов газ е възможност за алтернативни газови доставки, по която екипът на МИЕТ работи систематично и целенасочено. Поскъпването на нефта и като следствие – на природния газ, повишава интереса към разработването на такива находища. Това е начин за реална диверсификация на енергийните доставки и съвпада с един от основните приоритети в стратегията за развитие на сектора – насърчаване използването на местни ресурси.

За първи път фирма „Дайрект Петролеум България“ регистрира геоложко откритие на шистов газ на база сондиране в скални комплекси. Счита се, че потенциалът на находището е значителен. Промишлен добив на шистов газ може да се очаква след 5 до 10 години – такава оценка дават редица експерти, базирайки се на сроковете за оценка на находище, избор на технология за добив, изграждане на добивна и транспортна инфраструктура и т.н.

Газ от шисти (шистов газ) е газ в плътни скали. По състав не се различава от традиционния природен газ, но добивът му е различен. До момента в страната не са извършвани геоложки проучвания специално за шистов газ и има единствено косвени данни за наличието на залежи. В България потенциал за добив на шистов газ има в скални комплекси в централната северна част и в североизточната част на страната.

Решение на ЕС за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ

Източник: Официален вестник на ЕС / 31.03.2010г.

Решение №788 от 09.10.2009г за откриване на производство за  издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл.2, ал. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс.

Документът може да се види тук: LexUriServ