Първа стъпка към намаляване на емисиите в морския транспорт

Източник: http://www.europe.bg

Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към намаляване на емисиите на парникови газове от корабоплаването. Тя предложи законодателство, с което ще се изисква от собствениците на големи кораби, които използват пристанища на ЕС, да извършват мониторинг и да изготвят доклади за годишните емисии на въглероден диоксид (CO2) от корабите. Комисията също така публикува съобщение, в което излага своята стратегия за намаляване на тези емисии, за предпочитане чрез мерки на световно равнище, съобщават от ЕК.

Кони Хедегор, европейският комисар по действията в областта на климата, заяви: „Днес ние очертаваме ясна посока към намаляване на емисиите на парникови газове от морския транспорт. Системата за мониторинг на ЕС ще донесе екологични и икономически ползи за сектора на корабоплаването чрез повишаване на прозрачността относно емисиите и създаване на стимули за собствениците на кораби да намаляват тези емисии. Тази инициатива е напълно съобразена с последните предложения за глобални стандарти за горивна ефективност и пазарни мерки, които се обсъждат от Международната морска организация. Стриктният мониторинг, докладване и верификация на емисиите са съществена предпоставка за задълбочено обсъждане в Европа и по света на целите за намаляване на емисиите за този сектор.“

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Смятаме, че корабоплаването трябва да допринесе за усилията за намаляване на емисиите на парникови газове, за предпочитане чрез мерки на световно равнище, които са най-екологично ефективни и имат смисъл от икономическа гледна точка. За глобален сектор като морския транспорт това може да бъде постигнато най-добре чрез Международната морска организация. Въз основа на очертаната днес политика ЕС ще продължи, заедно със своите международни партньори, усилията си за постигане на всеобхватно международно решение. Днешното предложение е значителен принос към усилията на Международната морска организация за намаляване на потреблението на гориво и за увеличаване на горивната ефективност на корабите чрез редица инструменти, включително технически и пазарни мерки.“

Чрез предложението ще се създаде общоевропейска правна рамка за събиране и публикуване на верифицирани годишни данни за емисиите на CO2 от всички големи кораби (над 5 000 бруто тона), които използват пристанища на ЕС, независимо от това къде са регистрирани.

Собствениците на кораби ще трябва да извършват мониторинг и да изготвят доклади за верифицираното количество CO2, отделено от техните големи кораби при пътувания към, от или между пристанища на ЕС. От собствениците също така ще се изисква да предоставят и друга информация, като например данни, въз основа на които може да се определи енергийната ефективност на корабите.

Корабите ще трябва да имат на борда си документ за спазени изисквания, издаден от независим верификатор, и ще бъдат проверявани за това от органите в страните от ЕС.     

Предлага се правилата да влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Европейската система е замислена като елемент от глобална система. Предложените правила имат за цел да се подкрепи поетапен подход за определяне на глобални стандарти за енергийна ефективност за съществуващите кораби съгласно предложение на Съединените щати, подкрепено от останалите членове на Международната морска организация. Правилата на ЕС ще бъдат адаптирани към световните стандарти, ако и когато бъде създадена глобална система.

Предложението на Комисията има за цел да се сведе до минимум административната тежест за компаниите чрез съобразяване на правилата с вече съществуващите документи и оборудване, намиращи се на борда на корабите. Компаниите ще могат да избират предпочитаната от тях методология за мониторинг.

Според извършената от Комисията оценка на въздействието се очаква предложената общоевропейска система за мониторинг, докладване и верификация (МДВ) да доведе до намаление с до 2 % на емисиите на CO2 от обхванатите пътувания в сравнение с обичайната практика. Чрез системата също така ще се понижат нетните разходи на собствениците с до 1,2 млрд. евро годишно през 2030 г.

Освен това тя ще осигурява полезна информация за работните показатели на отделните кораби, свързаните с тях разходи за експлоатация и потенциалната препродажна цена. Това ще бъде от полза за собствениците на кораби, които ще бъдат по-добре подготвени да вземат решения относно значителни инвестиции и да получават съответното финансиране.

Сега предстои предложението да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета, чието одобрение е необходимо, за да стане то закон.