Нова директива за енергийна ефективнос​т

Източник: БПГА

На 22 юни в Представителството на Европейската комисия в София се проведе представянето на предложението за нова директива за енергийна ефективност. В същия ден Европейската комисия официално предложи новия пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност, целящ да бъде наваксано закъснението по пътя към постигане на целите заложени в стратегията на ЕС „Европа 2020“. Предложението за нова директива съдържа мерки за засилване на усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки етап от енергийната верига – преобразуване, разпределение и крайно потребление на енергия.

Очаква се новата директива да бъде приета от Европейския парламент и публикувана в официалния вестник на ЕС до края на 2012 г. След това държавите-членки ще имат 1 година за нейното транспониране в националните законодателства.

Предлаганите от Комисията мерки:

• Правно задължение за създаване на схеми за икономия на енергия във всички държави-членки: енергоразпределителните предприятия, както и дружествата за търговия с енергия на дребно ще бъдат задължени посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност (в т.ч. повишаване на ефикасността на отоплителната система, поставяне на прозорци с двойно остъкляване или на покривна изолация) да реализират ежегодни икономии. Тези спестявания трябва да са в размер поне 1,5 % от обема на  енергийните продажби към крайните потребители на енергия за предходната година.
Друга възможност е държавите да предлагат различни механизми за спестяване на енергия, като например програми за финансиране или доброволни споразумения, които ще доведат до същия резултат, но няма да налагат задължаване на енергийните дружества.

• Публичният сектор ще даде пример: обществените органи ще насърчават пазарната реализация на енергоефективни продукти и услуги, след като бъдат законово задължени да закупуват енергоефективни сгради, продукти и услуги. Освен това те ще трябва да намалят допълнително консумацията на енергия в собствените си помещения, като всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи най-малко 3 % от общата разгъната площ.

• Значителни икономии на енергия за потребителите: лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото потребление на енергия посредством по-прецизна индивидуална система на отчитане, което ще позволи на потребителите да управляват по-добре консумацията си на енергия. Фактурирането следва да се основава на точно отчетената реална консумация.

Бизнесът: стимули за МСП да преминат енергийни одити и да разпространяват най-добри практики, докато големите дружества ще бъдат задължени да извършат одит на своето потребление на енергия, за да бъдат установени потенциалните възможности за намаляване на консумацията на енергия.

 

• Пренос и разпределение на енергия: повишаване на ефикасността, като се гарантира, че критериите за енергийна ефективност биват отчитани от националните енергийни регулатори при вземането на решения и най-вече при одобряването на нови мрежови тарифи.

В предложението за нова директива за енергийна ефективност не се предвиждат задължения за дистрибуторите на течни горива, които са изрично изключени от обхвата на задължените лица.

Тази седмица представят новата Директива за енергийна ефективност

Източник: http://www.publics.bg

Гост-лектор ще бъде г-жа Гергана Миладинова от Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия.

Представителство на Европейската комисия в България съобщи, че организира тази сряда (22.06.) публично представяне на новата Директива на ЕК за енергийната ефективност. Гост-лектор ще бъде г-жа Гергана Миладинова от Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия, която ще направи презентация по темата. Приветствие към участниците, както и кратък обзор на предизвикателствата, свързани с енергийната ефективност в България, ще направи инж. Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност.

Публичното представяне ще се състои в Информационния център на Европейския съюз, ул. „Московска” 9, на 22 юни 2011 г. от 11:00 часа.

Не сме изпълнили и правилата за зелени автомобили, прецени ЕК

Източник: http://inews.bg

Европейската комисия (ЕК) поиска от десет държави да изпълнят Директивата за промотиране на чисти и енергийно ефективни автомобили. Сред десетте държави попада и България.

Освен нас, своите задължения пред европейското законодателство не са изпълнили още и Австрия, Естония, Гърция, Ирландия, Люксембург, Словения, Словакия, Швеция и Великобритания.

Крайният срок за имплемемнтира на текстовете на директивата в националното законодателство изтече на 4 декември 2010 година, отбелязват от ЕК. Сега страните имат два месеца срок да отговорят на изискванията на Комисията. В противен случай те ще бъдат изпратени пред Европейския съд, където може да им бъдат наложени и парични наказания.

Директивата за „зелени“ автомобили беше приета през 2009 година. В нея са записани изисквания за промотиране на използване на „чистите“ автомобили за нуждите на публичната администрация.

Всеки път, когато властите в страна-членка купуват транспортно средство, те трябва да си дават сметка за енергийното потребление, емисиите въглероден диоксид и замърсяването, се казва в текстовете на правната норма.

Тези задължения се отнасят до всяка покупка на транспортно средство за нуждите на публичната администрация, както и за транспортните оператори, които извършват превози за сметка на властите.

Целта на тази директива е да даде стимул на пазара за чисти и енергийно ефективни автомобили, както и да се даде тласък на развитието и инвестициите в този сектор.

Приеха енергийната стратегия на България до 2020 г.

Източник: http://www.investor.bg

Парламентът прие енергийната стратегия на България до 2020 година.

Основните приоритети, посочени в документа, са гарантиране на сигурността на енергийните доставки, достигане на целите за 16 процента дял на енергията от възобновяеми източници в крайното електропотребление, повишаване на енергийната ефективност, развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните потребности и защитата на интересите на потребителите.

До 2020 г. политиката в областта на енергетиката ще бъде насочена към подобряване на енергийната сигурност. Най-важните направления, в които ще се развива, са активно участие в проектите по изграждане на Южен газов коридор, изграждане на междусистемни газови връзки със съседните на България страни, разширяване на капацитета за съхранение на природен газ чрез изграждане на ново хранилище.

Други основни направления на енергийната ни политика ще бъдат: създаване на условия за доставки на втечнен и компресиран природен газ, както и оптимално използване на местните енергийни ресурси.

Ще отстояваме позициите си пред европейските институции за запазване и увеличаване дела на ядрената енергетика в страната чрез удължаване експлоатационния срок на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, както и изграждането на 2000 МВт нови ядрени мощности (АЕЦ „Белене“ и/или блокове 7 и 8 в АЕЦ „Козлодуй“), е записано в документа.

До 2020 г. се поставя за цел да се прокарат мерки за насърчаване на енергоспестяването, което да доведе до 50-процентно намаление на „енергийната интензивност при създаване на брутния вътрешен продукт“.

Подобряването на енергийната сигурност ще стане чрез ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, диверсификация на доставчиците и на източниците, както и диверсификация на трасетата.

ООН с визия за развитието на глобалната зелена икономика

Източник: http://inews.bg/

Организацията на обединените нации представи в понеделник (21 февруари) стратегия, с която да осигури устойчивото бъдеще на света посредством инвестирането на два процента или 1.3 трилиона долара от годишните световно генерирани приходи в десет ключови сектора, пише AFP.

Освен, че ще придвижи света към нов модел на зелена икономика, новата парадигма ще помогне за преодоляването на хроничната бедност се казва в доклада по екологичната програма на ООН. Той бе разпространен по време на среща на повече 100 министри на околната среда в Найроби.

Ако стратегията бъде приложена, в бъдеще приходи на глава от населението в световен мащаб ще изпреварят прогнозите, направени с традиционните икономически модели, смятат специалистите. В същото време екологичния отпечатък на всеки един от нас би спаднал наполовина до 2050 г.

Подобна промяна обаче няма да мине безболезнено, предупреждава докладът. Тя ще засегне крупни интереси и значително ще промени пазара на труда. Но за сметка на това тя обещава да генерира приходи, които са равни или по-големи от тези на стандартно използваните бизнес подходи.

Друг основен модел в доклада е развенчаването на т.нар. „митове“ за зеления растеж. Най-експлоатираният от тези митове е, че по-устойчивото развитие води до по-нисък икономически ръст.

Специалистите от ООН описват бъдещата зелената икономика като нисковъглеродна, ефективна откъм ресурси и социално отговорна. Според тях бъдещите инвестиции трябва да се насочат основно към възобновяемата енергия, публичния транспорт, енергийната ефективност, устойчивото земеделие и мерките за опазването на екосистемите и биоразнообразието.

Докладът предвижда само инвестициите в енергийния сектор да достигнат 350 милиарда долара годишно, следвани от 200 милиарда за развитието на транспортния сектора и по 134 милиарда, които да бъдат вложени в туристическия и строителния сектор. Над сто милиарда долара трябва да отидат за справяне с отпадъците и отпадните води и други 76 милиарда за подобряване на индустриалната ефективност.

Докладът има за цел да постави дневния ред за глобалната среща през следващата година „Rio+20”.

McKinsey: Емисиите на СО2 в Европа може да се намалят по-евтино с природен газ

Източник: http://3e-news.net

Европа може да постигне целите си за намаляване на СО2 емисиите до 2050 на значително по-ниска цена ако вместо вятърни паркове строи газови инсталации. Това се казва в позиция на коалиция от производители на газ, изпратена до Европейската комисия и цитирана от в. „Гардиън”. Компаниите, сред които са Gazprom, Centrica и Qatar Petroleum, твърдят, че постигнатите икономии ще бъдат в размер на 900 милиарда евро.

Следващият месец Европейската комисия ще публикува пътна карта за енергийна система с ниски въглеродни емисии до 2050 г. Газовата индустрия се притеснява, че в новата стратегия ще бъдат поставени амбициозни цели за енергия от ВЕИ като в същото време ще бъдат предвидени мерки за ограничаване на употребата на газ.

Британският вестник се позовава на непубликуван доклад, изготвен от консултантската компания McKinsey по поръчка на Европейския форум на газовите производители. В организацията членуват някои от най-големите енергийни компании като ENI, E.On, GDF Suez, Shell и Statoil. Докладът, изпратен до Комисията, оспорва широко разпространеното схващане, че енергията от ВЕИ трябва да бъде основното средство за редуциране на вредните емисии. В него се посочва, че газът е „чиста, изобилна и сравнително евтина енергия”.

Амбициозната цел на Европа е до 2050 г. да намали емисиите си с 80% спрямо нивата от 1990 г. Според едно наскоро проведено проучване това може да бъде постигнато ако 60% от енергията идва от ВЕИ.

Изследването на McKinsey обаче показва, че същото намаление на емисиите парникови газове може да бъде постигнати и ако делът на възобновяемите източници в общия енергиен микс е значително по-малък от 50%. Ако производството на газ се увеличи три пъти и в същото време се намали консумацията на енергия от въглища, които отделят двойно повече въглероден двуокис, Европа ще изпълни заложените си цели, се казва в проучването.

Според доклада това ще спести 900 милиарда евро на европейския бюджет до 2050 г. Въпреки това за постигането на съществуващите цели ще са необходими 350 млрд. евро повече инвестиции от предвидените. Проучването предвижда, че след 2030 г. повечето газови инсталации ще въведат технологията за улавяне и съхранение на въглерод (УСВ), въпреки че нейното индустриално приложение продължава да бъде спорно.

Перспективите пред световните газова индустрия се промениха рязко с появата на нови технологии, които позволяват да се добива газ от неизползвани до момента находища, най-вече на шистов газ в САЩ. През ноември Международната енергийна агенция предрече, че това ще доведе до по-евтина енергия за потребителите и ще направи възобновяемите източници и ядрената енергия по-малко привлекателни, предизвиквайки „глобален глад за газ”.

В доклада на McKinsey се посочва още, че неразработените находища на шистов газ в Европа могат да покрият нуждите от гориво на Стария континент през следващите 30 години. Брук Райли от „Приятели на Земята” не е съгласен с това твърдение. „Европейските страни стават все по-благоразположени към шистовия газ. Проблемът е, че не можеш да разчиташ на толкова рисков енергиен източник като шистовия газ, когато имаш доказана технология като ВЕИ и при положение, че основен приоритет ти е енергийната ефективност”, смята той.

Ще субсидират енергийната ефективност и малки ВЕИ проекти с евросредства

Източник: http://www.investor.bg

Предвижда се по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност“ към средата на годината да бъде отворена схема, с която ще се отпускат средства за оборудване за енергоспестяване и съответно повишаване на енергийната ефективност, съобщи днес на енергийна конференция в София министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По същата схема ще се субсидират и капиталовите разходи за малки съоръжения за производство на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), най-вече соларни панели на големи сгради.

Общата стойност на предвидените средства по тази схема е 200 млн. евро. Трайков посочи, че съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сега се изработват точните критерии за отпускане на средства по новата схема, насърчаваща енергийната ефективност и малките съоръжения с ВЕИ. Субсидирането по всяка вероятност ще стане чрез грантови схеми.

Трайков отбеляза, че във връзка с изпълнение на целите за производство на ток от ВЕИ до 2020 г. е по-добре да се насърчава производството от тези ВЕИ, за които има по-добри условия и съответно субсидирането от държавата би било по-евтино. Той посочи в тази връзка, че имаме голям потенциал за производство на енергия от биомаса.

Затова с новия Закон за ВЕИ за електроенергията от биомаса също ще има твърда изкупна цена за дълъг период от време, както за тока от вятър и слънце. Освен това ще бъде определен и начинът на формиране на цените на отпадната дървесина, която се изкупува от горските стопанства, за да могат инвеститорите да си направят разчети – защото ползването на слънцето и вятъра за производство на енергия не струва нищо, даде пример Трайков.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова съобщи от своя страна по време на форума, че Европейската комисия (ЕК) предвижда за някои видове производства да се отложи закупуването на квоти за вредни емисии и то да бъде безплатно до 2020 г. Причината е, че има вероятност тези производства да бъдат изнесени от ЕС в други страни извън Европа, които имат по-занижени екологични изисквания и съответно даденият вид производство там би струвал по-евтино. Такива се производството на цимент, на вар, на торове за селското стопанство и др., посочи Караджова. По думите й страната ни също би трябвало да се възползва от тази отстъпка.

//

// <![CDATA[
bottom_banner_inner_height = $('#bottom_banner_inner').height();
$('#bottom_banner').height(bottom_banner_inner_height);
if(bottom_banner_inner_height //