Добива на петрол и газ с нови правила

Източник: БПГА

Ново европейско законодателство, свързано с добива на петрол и газ в моретата ще види бял свят най-вероятно към средата на март, ако не срещне неочаквани трудности. За какво се отнася този проект?

Преговарящите от Европейския парламент и Съвета стигнаха до консенсус относно нов проектен текст, регулиращ добива на петрол и газ в моретата. Както всеки консенсус и този доведе до известни отстъпки, най-голямата от които факта, че предвидените правила ще залегнат в Директива (оставяща свобода на държавите и време, за да я транспонират), а не в Регламент ( директно приложим в държавите-членки на ЕС ), както бе предложено от Европейската Комисия.  

Все пак проектът поставя някои необходими правила, гарантиращи по-безопасна експлоатация на добивните платформи, както и необходимостта от представяне на гаранции от страна на операторите, че са способни да се справят с евентуални аварийни ситуации и последиците от тях. Очевидно след катастрофи подобни на Deepwater Horizon европейските институции търсят начин да намалят риска от подобна ситуация в границите на Съюза.  

Ето и основните нововъведения, които се очаква да бъдат приети в най-скоро време.

 

Финансова отговорност

 

Всеки оператор трябва да гарантира, че притежава физически, човешки и финансови ресурси за да ограничи и поправи последствията от сериозен инцидент. Разрешително за проучване и добив ще бъде издавано единствено ако могат да бъдат доказани адекватни ресурси от страна на компанията, най-вече с оглед способностите за овладяване на кризисна ситуация в открито море. Една от най-важните критерии ще бъде финансовите възможности на оператора да ограничи евентуални последици, както и да възстанови нанесените щети.

 

Предварителен доклад и политика за справяне с основни опасности

 

Предприятията, пред да започнат дейността си, ще  бъдат задължени да предадат на националните правителства специален доклад, описващ инсталацията за добив, основните опасности и специални правила по отношение на безопасността на работниците. Документът ще трябва да съдържа и „политики по отношения на превенцията на инциденти”, които следва да гарантират прозрачност по отношение на докладвани проблеми и консултации с заинтересовани компетентни лица що се отнася до сигурността.

 

Авариен план за действие

 

 

Евентуалната Директива ще създаде и задължение компаниите да представят план за действие в аварийна ситуация, който трябва да описва в детайли оборудването и ресурсите с които разполагат, както и действията, които ще се предприемат в случай на инцидент. Друга част от плана ще бъде цялостен сбор от действия за известяване на компетентните държавни органи с цел намаляване на щетите и бърза и адекватна реакция.

Паралелно и държавите-членки ще са длъжни да подготвят план за действие, покриващ всички платформи, попадащи под тяхна юрисдикция. Той ще уточнява ролята и финансовите задължения на операторите, както и ролята на компетентните органи и екипите за справяне в критична ситуация.

 

Очаква се проектът на Директива да бъде представен на Комитета на постоянните представители в средата на март и май месец да бъде представен в Европейския Парламент. Ако бъде приет държавите-членки ще имат три години за да го въведат в своето законодателство.

 

 

 

Реклами

Трайчо Трайков заяви, че Набуко може да успее само с подкрепата на ЕК

Източник: http://www.publics.bg

Министърът заяви пред австрийския вестник „Der Standard”, че проектът ще претърпи неуспех, ако Комисията не се застъпва вече за него.

 

Пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) съобщи, че в свое интервю за австрийския вестник “Der Standard” министър Трайчо Трайков е изразил мнението си за газовия проект Набуко. Според Трайков, „от икономическа гледна точка „Набуко” е перфектен проект, но за съжаление за него не се прави достатъчно. Преди всичко ЕС трябва да заеме по-активна позиция.” По неговите думи, проектът е заплашен от неуспех, ако ЕК не се застъпва вече за него. „Брюксел би следвало да използва повече дипломатическия си авторитет, за да убеди Туркменистан да доставя природен газ за „Набуко”. Тъй като в момента горивото от Иран е политическо табу, ключът за да бъде захранена бъдещата тръба и „Набуко” да бъде рентабилен проект, е Туркменистан”, заявява още министър Трайков пред австрийското издание. По неговите думи, възможни доставчици са и Северен Ирак и Азербайджан, но и там е необходим ясен курс от ЕС. „Очаква се Европа да говори на един глас, но големите държави от ЕС игнорират това”, заключава по темата министър Трайков.

Der Standard припомня и подписаното преди дни споразумение между БЕХ и „Газпром” за създаване на обща компания за реализация на „Южен поток” на българска територия. „София и Москва изгладиха важни разногласия”, заключава по този повод австрийското издание. „Преследваме всички опции и има достатъчно газ за всички”, казва министър Трайков пред „Der Standard”.

Европейската комисия представи новата си енергийна стратегия за 2020 г.

Източник: http://www.publics.bg

От пресцентъра на Европейската комисия обявиха днес, че е представена новата стратегия за конкурентоспособен, устойчив и надежден енергиен сектор. В съобщението „Енергия 2020“ се определят енергийните приоритети за следващите десет години и се залагат мерките за посрещане на необходимостта от намаляване на разхода на енергия, изграждане на пазар с конкурентни цени и сигурно снабдяване, насърчаване на технологичното лидерство и провеждането на ефективни преговори с международните партньори на ЕС.

Комисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Предизвикателството, което поставя енергията, е един от най-големите тестове за всички нас. Дълготрайното подобряване на устойчивостта и сигурността на енергийната ни система може да изисква време, но амбициозните решения трябва да бъдат взети сега. За постигането на ефикасна и конкурентоспособна икономика с ниски въглеродни емисии е необходимо поставянето на енергийната политика на европейско равнище и фокусирането върху няколко належащи приоритети.“

В приетото днес съобщение Комисията откроява пет възлови приоритета. Въз основа на тези приоритети и представеното действие, в рамките на следващите 18 месеца Комисията ще представи конкретни законодателни инициативи и предложения. Съобщението поставя и плана за дискусиите между държавните и правителствени ръководители на първата среща на върха на ЕС по въпросите на енергетиката, която ще се състои на 4 февруари 2011 г.

Намаляване на разхода на енергия

Комисията предлага да съсредоточи инициативите си върху транспорта и строителството, които са двата сектора с най-голям потенциал за намаляване на разхода на енергия. С оглед подпомагане на собствениците на жилища и местните структури да финансират дейности за реновиране и увеличаване на енергийната ефективност, до средата на 2011 г. Комисията ще предложи инвестиционни стимули и иновативни финансови инструменти. При възлагането на строителни работи или услуги, както и при закупуването на продукти, публичният сектор следва да обръща внимание на енергийната ефективност. В промишлеността издаването на сертификати за енергийна ефективност би могло да стимулира предприятията да инвестират в по-малко енергоемки технологии.

Общоевропейски интегриран енергиен пазар с инфраструктури

Комисията залага целева дата за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар. До 2015 г. би трябвало да бъдат приобщени всички държави-членки. В рамките на следващите десет години ще са необходими 1 000 млрд. EUR инвестиции в енергийните инфраструктури на ЕС. За ускоряване на основните стратегически проекти на Съюза Комисията предлага опростяване и съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за строителни работи, като поставя максимален срок за преедоставяне на окончателното разрешение и на финансирането от ЕС. Принципът на „обслужване на едно гише“ би трябвало да позволи координирането на всички молби за издаване на необходимите за осъществяването на даден проект разрешителни.

27 държави — един глас по енергийните въпроси на международната сцена

Предлага се ЕС да координира енергийната си политика по отношение на третите държави и в частност с основните си партньори. В рамките на политиката за добросъседство Комисията предлага разширяването и задълбочаването на Договора за енергийна общност, така че да бъдат приобщени желаещите да участват на енергийния пазар на ЕС държави. Обявява се и важно сътрудничество с Африка, насочено към предоставяне на устойчива енергия на всички жители на този континент.

Водеща роля на Европа в областта на енергийните технологии и иновациите

Предстои лансирането на четири мащабни проекта в ключови за европейската конкурентоспособност области: нови технологии за интелигентни мрежи и съхранение на електроенергията, научно-изследователска дейност върху биогоривата второ поколение и партньорството „Интелигентни градове“ за поощряване на пестенето на енергия в градските райони.

Активни потребители за сигурна, безопасна и достъпна енергия

Комисията предлага нови мерки за ценово съпоставяне, смяна на доставчиците, ясни и прозрачно фактуриране.

Енергийните цели на ЕС бяха включени в приетата от Съвета през юни 2010 г. стратегия на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Съюзът освен това си постави за 2020 г. амбициозни цели по отношение на енергията и изменението на климата, сред които са намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници на 20 % и подобряване с 20 % на енергийната ефективност.

За повече информация за енергийната стратегия 2020: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm.

За повече информация за общественото допитване относно енергийната стратегия 2020: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm