Добива на петрол и газ с нови правила

Източник: БПГА

Ново европейско законодателство, свързано с добива на петрол и газ в моретата ще види бял свят най-вероятно към средата на март, ако не срещне неочаквани трудности. За какво се отнася този проект?

Преговарящите от Европейския парламент и Съвета стигнаха до консенсус относно нов проектен текст, регулиращ добива на петрол и газ в моретата. Както всеки консенсус и този доведе до известни отстъпки, най-голямата от които факта, че предвидените правила ще залегнат в Директива (оставяща свобода на държавите и време, за да я транспонират), а не в Регламент ( директно приложим в държавите-членки на ЕС ), както бе предложено от Европейската Комисия.  

Все пак проектът поставя някои необходими правила, гарантиращи по-безопасна експлоатация на добивните платформи, както и необходимостта от представяне на гаранции от страна на операторите, че са способни да се справят с евентуални аварийни ситуации и последиците от тях. Очевидно след катастрофи подобни на Deepwater Horizon европейските институции търсят начин да намалят риска от подобна ситуация в границите на Съюза.  

Ето и основните нововъведения, които се очаква да бъдат приети в най-скоро време.

 

Финансова отговорност

 

Всеки оператор трябва да гарантира, че притежава физически, човешки и финансови ресурси за да ограничи и поправи последствията от сериозен инцидент. Разрешително за проучване и добив ще бъде издавано единствено ако могат да бъдат доказани адекватни ресурси от страна на компанията, най-вече с оглед способностите за овладяване на кризисна ситуация в открито море. Една от най-важните критерии ще бъде финансовите възможности на оператора да ограничи евентуални последици, както и да възстанови нанесените щети.

 

Предварителен доклад и политика за справяне с основни опасности

 

Предприятията, пред да започнат дейността си, ще  бъдат задължени да предадат на националните правителства специален доклад, описващ инсталацията за добив, основните опасности и специални правила по отношение на безопасността на работниците. Документът ще трябва да съдържа и „политики по отношения на превенцията на инциденти”, които следва да гарантират прозрачност по отношение на докладвани проблеми и консултации с заинтересовани компетентни лица що се отнася до сигурността.

 

Авариен план за действие

 

 

Евентуалната Директива ще създаде и задължение компаниите да представят план за действие в аварийна ситуация, който трябва да описва в детайли оборудването и ресурсите с които разполагат, както и действията, които ще се предприемат в случай на инцидент. Друга част от плана ще бъде цялостен сбор от действия за известяване на компетентните държавни органи с цел намаляване на щетите и бърза и адекватна реакция.

Паралелно и държавите-членки ще са длъжни да подготвят план за действие, покриващ всички платформи, попадащи под тяхна юрисдикция. Той ще уточнява ролята и финансовите задължения на операторите, както и ролята на компетентните органи и екипите за справяне в критична ситуация.

 

Очаква се проектът на Директива да бъде представен на Комитета на постоянните представители в средата на март и май месец да бъде представен в Европейския Парламент. Ако бъде приет държавите-членки ще имат три години за да го въведат в своето законодателство.

 

 

 

Реклами

Нова директива за енергийна ефективнос​т

Източник: БПГА

На 22 юни в Представителството на Европейската комисия в София се проведе представянето на предложението за нова директива за енергийна ефективност. В същия ден Европейската комисия официално предложи новия пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност, целящ да бъде наваксано закъснението по пътя към постигане на целите заложени в стратегията на ЕС „Европа 2020“. Предложението за нова директива съдържа мерки за засилване на усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки етап от енергийната верига – преобразуване, разпределение и крайно потребление на енергия.

Очаква се новата директива да бъде приета от Европейския парламент и публикувана в официалния вестник на ЕС до края на 2012 г. След това държавите-членки ще имат 1 година за нейното транспониране в националните законодателства.

Предлаганите от Комисията мерки:

• Правно задължение за създаване на схеми за икономия на енергия във всички държави-членки: енергоразпределителните предприятия, както и дружествата за търговия с енергия на дребно ще бъдат задължени посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност (в т.ч. повишаване на ефикасността на отоплителната система, поставяне на прозорци с двойно остъкляване или на покривна изолация) да реализират ежегодни икономии. Тези спестявания трябва да са в размер поне 1,5 % от обема на  енергийните продажби към крайните потребители на енергия за предходната година.
Друга възможност е държавите да предлагат различни механизми за спестяване на енергия, като например програми за финансиране или доброволни споразумения, които ще доведат до същия резултат, но няма да налагат задължаване на енергийните дружества.

• Публичният сектор ще даде пример: обществените органи ще насърчават пазарната реализация на енергоефективни продукти и услуги, след като бъдат законово задължени да закупуват енергоефективни сгради, продукти и услуги. Освен това те ще трябва да намалят допълнително консумацията на енергия в собствените си помещения, като всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи най-малко 3 % от общата разгъната площ.

• Значителни икономии на енергия за потребителите: лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото потребление на енергия посредством по-прецизна индивидуална система на отчитане, което ще позволи на потребителите да управляват по-добре консумацията си на енергия. Фактурирането следва да се основава на точно отчетената реална консумация.

Бизнесът: стимули за МСП да преминат енергийни одити и да разпространяват най-добри практики, докато големите дружества ще бъдат задължени да извършат одит на своето потребление на енергия, за да бъдат установени потенциалните възможности за намаляване на консумацията на енергия.

 

• Пренос и разпределение на енергия: повишаване на ефикасността, като се гарантира, че критериите за енергийна ефективност биват отчитани от националните енергийни регулатори при вземането на решения и най-вече при одобряването на нови мрежови тарифи.

В предложението за нова директива за енергийна ефективност не се предвиждат задължения за дистрибуторите на течни горива, които са изрично изключени от обхвата на задължените лица.

Не сме изпълнили и правилата за зелени автомобили, прецени ЕК

Източник: http://inews.bg

Европейската комисия (ЕК) поиска от десет държави да изпълнят Директивата за промотиране на чисти и енергийно ефективни автомобили. Сред десетте държави попада и България.

Освен нас, своите задължения пред европейското законодателство не са изпълнили още и Австрия, Естония, Гърция, Ирландия, Люксембург, Словения, Словакия, Швеция и Великобритания.

Крайният срок за имплемемнтира на текстовете на директивата в националното законодателство изтече на 4 декември 2010 година, отбелязват от ЕК. Сега страните имат два месеца срок да отговорят на изискванията на Комисията. В противен случай те ще бъдат изпратени пред Европейския съд, където може да им бъдат наложени и парични наказания.

Директивата за „зелени“ автомобили беше приета през 2009 година. В нея са записани изисквания за промотиране на използване на „чистите“ автомобили за нуждите на публичната администрация.

Всеки път, когато властите в страна-членка купуват транспортно средство, те трябва да си дават сметка за енергийното потребление, емисиите въглероден диоксид и замърсяването, се казва в текстовете на правната норма.

Тези задължения се отнасят до всяка покупка на транспортно средство за нуждите на публичната администрация, както и за транспортните оператори, които извършват превози за сметка на властите.

Целта на тази директива е да даде стимул на пазара за чисти и енергийно ефективни автомобили, както и да се даде тласък на развитието и инвестициите в този сектор.

Нова евродиректива на път да оскъпи горивата

Източник: http://www.dnevnik.bg

Акцизите върху горивата у нас може допълнително да се повишат, ако се приеме в сегашния й вид директивата за облагане на енергийните източници, разработена от Европейската комисия.

Проектът на документа е публикуван на сайта на комисията и предвижда данъците върху енергийните източници да не се обвързват само с енергийността им, но и с емисиите въглероден двуокис, които се отделят в атмосферата при тяхното изгаряне.

Ако се приеме от Европейския съвет, директивата трябва да влезе в сила от началото на 2013 г. В момента документът е изпратен за оценка от правителствата на страните членки.

В проекта са вписани 6 опции, като всяка от тях залага повишаване с 6% на минималната акцизна ставка за бензина спрямо сегашната, а при дизела нарастването на данъка може да е между 21 и 39%. Те ще се формират от различни комбинации за облагане между енергийността и потенциала на енергоизточниците да замърсяват.

Акцизите обаче се включват в цената на енергийните продукти, върху която се начислява и ДДС. Затова крайните стойности ще се повишат повече, отколкото самите акцизи. Ако директивата се приеме в някой от сега разглежданите варианти, бензинът ще поскъпне с 5 стотинки на литър, а дизелът – между 15 и 29 стотинки за литър.

От Министерството на финансите признаха, че проектът за директивата вече се разглежда от дирекция „Данъчна политика“, но отказаха коментар, тъй като последствията за страната ни все още анализират.

„В момента се изготвя държавната позиция и е рано да се правят коментари“, обясниха от пресслужбата на министерството и допълниха, че ако се приеме документът, той ще очертае новата политика на ЕС по облагане на енергоизточниците.

Неофициално експерти от финансовото ведомство коментираха, че най-вероятно ще съгласуват националната позиция с парламента. Така ще позволят на депутатите да отхвърлят предложението и правителството да се обяви против при обсъждането му в Брюксел. Такъв прецедент имаше миналата седмица, когато бюджетната комисия гласува „против“ новата директива за корпоративния данък в Европейския съюз.

Източник на „Дневник“ коментира, че други възможни действия са да се търси преходен период, в който България да въведе предлаганите ставки след 2013 година. Възможно е да се предложи запазване на минималните ставки или пък да поискаме повишение с по-малки стъпки.

В увод към проекта за новата директива ЕК посочва, че Европейският съюз си е поставил нови цели в областта на енергетиката и сега действащата директива, приета през 2003 година, не отговаря на новата енергийна стратегия на общността.

Като мотив за предложението се посочва, че сегашните формули за облагането не отчитат въглеродните емисии, отделяни при потреблението на енергийните продукти. Даден е за пример фактът, че в момента се насърчава употребата на въглища чрез по-ниско облагане, а в същото време при горенето им се отделят най-големите въглеродни емисии в сравнение с останалите продукти.

В оценката си за въздействието на директивата върху икономиката на Евросъюза комисията посочва, че с предложението ще се осигури по- ефективно облагане както от екологична, така и от фискална гледна точка. Разходите по пренастройване на сегашните данъчни системи пък щели да са изключително ниски или дори нулеви.

Причината е, че в момента вече има изградена система за облагане с акцизи на енергийните продукти и въвеждането на нов елемент, който се отнася до въглеродната интензивност, няма да увеличи административната тежест за бизнеса и данъчните служби. Именно с него обаче се очаква минималните акцизни ставки да се повишат спрямо сегашните (виж таблицата).

Според оценката на комисията макроикономическите ефекти ще зависят от това как държавите членки използват допълнителните приходи, които ще се осигурят от повишаването на ставките. Допълнителните приходи от повишените акцизи пък може да компенсират понижаването на осигурителната тежест и така да се стимулира заетостта, считат от ЕК.

Реално обаче новата директива със сигурност ще повиши акцизите в страни като България, Румъния и Кипър, чиито ставки са близки до минималните в Европейския съюз. Западноевропейските държави, които са въвели равнища над минималните, ще могат така да настроят системите си, че ако искат, ще е възможно да не повишат акцизите си.

Потърсена за коментар, депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова заяви, че позицията на партията ще се определи след консултации с финансовото министерство, а такива още не са провеждани. Алиосман Имамов от ДПС пък обясни, че неговата партия иска дори сегашните минимални ставки да се понижат. Затова при евентуално обсъждане в Народното събрание депутатите на ДПС щели да гласуват против.

Народни представители от БСП вчера не бяха открити за коментар по темата.

Мартин Димитров пък посочи, че не само той и СДС са против „тази глупост“, но също така и Европейската народна партия щяла да се противопостави на директивата на обсъждане в Европейския парламент.

Работна група по ЗЕ в МИЕТ

Източник: БПГА

На 18.03.2010 г. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) се проведе първо заседание на работната група за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Представители на държавната администрация, неправителствените организации, бизнесът и синдикатите бяха сред поканените участници в срещата. Основната цел на промените в закона е съобразяване с европейското законодателство и по-специално с директиви 2008/114/ЕО на Съвета, отнасяща се до установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита и 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, която е част от Третия либерализационен пакет, касаещ пазара на природен газ.

От страна на МИЕТ бе изразено желание освен нужните промени по европейското законодателство, да се даде възможност за промяна и на текстове, създаващи проблеми пред бизнеса или такива които са в явно противоречие с други законови норми. Поради кратките срокове за транспониране участниците в работната група бяха подканени да изпратят своите предложения и бележки по съществуващия закон и по директивите за транспониране.

Сред участниците в работната група се изказа мнение, че Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива трябва да бъдат обединени в един текст, но то остана без отговор от страна на МИЕТ.

Очаква се скоро да бъдат формирани три подработни групи – газов сектор, електроенергия и топлофикационни дружества.

БПГА подканва своите членове заинтересувани от евентуални промени в Закона за енергетиката да изпратят своите предложения за промени.