Европарламентът ще обсъжда увеличението на акцизните ставки за дизела

Източник: http://3e-news.net/

Европейският парламент трябва да разглежда  предложението на Европейската комисия за повишаване на акцизните ставки за дизеловото гориво. Принципното предложение на ЕК е да се облага с налог всяко гориво, в зависимост от мощността и количеството изхвърляни вредни газове в атмосферата от моторните превозни средства, а не както сега беше – в зависимост от обема.

Мощността на дизеловото гориво е с 20% по-висока от тази на бензина. Промяната ще доведе до съществено повишение на стойността на крайния продукт. Ако предложението бъде прието, дизеловото гориво ще се повиши значително и ще е по-скъпо от бензина. Така например, спрямо сегашните цени, литър дизелово гориво ще се увеличи с 22 евроцента, а данъчната ставка ще съставлява 75 евроцента, или с 10 евроцента повече от стойността на литър бензин.

 Засега против законопроекта се обявиха Франция, Люксембург и Германия, докато Белгия е сред поддръжниците. Към настоящия момент 83% от моторните превозни средства в Европа работят с дизелово гориво.

Резюме на Доклад на центъра за икономическо развитие

Източник: Център за икономическо развитие

Целия Доклад може да видите тук: Bulgarian_Economy_October_2010

Икономиката на България, Октомври 2010г.

Извадка от Доклада за сектор „Енергетика“:

ЕНЕРГЕТИКА. Повечето държавни енергийни компании отчитат положителни финансови резултати за първите шест месеца на 2010 г. в сравнение със съответния период на м.г.  Сред регистриралите печалби са: НЕК ЕАД , Електроенергийния системен оператор,  АЕЦ „Козлодуй“, „Булгартрансгаз“ ЕАД и др. Положителен финансов регистрира и Българският енергиен холдинг. На другият полюс е „Булгаргаз“ ЕАД, който регистрира сериозна загуба от 52 932 хил.лева, докато  през първото полугодие на 2009 г. е отчел печалба от 52 821 хил.лева.

 

На 30 септември изтече срокът на действие на Споразумението между НЕК и “Атомстройекспорт“ за изграждане  на АЕЦ „Белене”. Подписан е нов анекс със срок 31 март 2011 г. Продължават преговорите с руската страна за  уточняване на инедекса, по който ще бъде изчислено оскъпяването на проекта над базова цена, която е 4 млрд. евро. Към средата на октомври все още официално не е обявено кой ще бъде финансовия  консултант за АЕЦ „Белене“. На финалния етап от  конкурса, който стартира през февруари,  изборът ще бъде направен между Британската банкова група HSBC и консорциума  „Ротшилд и сие“. В средата на октомври България и Русия се договориха да ускорят проекта за изграждане на газопровода „Южен поток“. Още през този месец предстои да бъде подписано споразумение за предпроектното проучване на българския участък от „Южен поток”. През ноември  се очаква бъде създадена съвместната българо-руска компания, която ще проучва, изгражда и оперира с участъка от тръбопровода на българска територия. През юли Министерският съвет прие Решение за одобряване на Споразумение за подкрепа на проекта „Набуко” между Република България, „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД. В началото на септември беше подписано мандатно писмо от Европейската Банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), Международната Финансова Корпорация (МФК) – член на Световната Банка, акционерите на „Набуко” и Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл, с което се постави началото на процес  на  оценка на „Набуко“. Компанията „Трансболкан пайплан” на 30 септември и 1 октомври e внесла експертиза в Министерството на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Гърция и в Министерството на околната среда и водите на България оценката за въздействието на петролопровода „Бургас-Александруполис” върху околната среда по време на неговото строителство и експлоатация. С решения на Министерски съвет от началото на август и от края на септември бяха предоставени на компанията „Мелроуз Рисорсиз“ концесии за добив на природен газ от две нови находища „Каварна“ и „Калиакра„. Капацитетът им се оценява на около 2.8 млрд.куб.м, които могат да обезпечат около 1/6 от годишното потребление на газ в страната за около 5 години. Стойността, на която Булгаргаз ще може да изкупува добитата суровина ще бъде поне 30% по-ниска от тази на доставяния в страната руски газ, което ще компенсира относително високата крайна цена. През септември България и Гърция постигнаха съгласие по останалите отворени въпроси от споразумението за изграждане и функциониране на междусистемната газова връзка между двете страни. Дължината на бъдещия газопровод Комотини – Димитровград – Стара Загора) ще  бъде е 168 – 170 км. България и Турция сериозно обсъждат въпроса за започване на работа по интерконтинентална газова връзка.  Очаква се тръбата между двете страни с дължина 76 км на българска територия да бъде изградена по стандартите на проекта „Набуко“ и да постави началото на бъдещия европейски газопровод. По този въпрос е изготвена концепция, която ще бъде  промотирана  пред Европейската комисия за осигуряване на част от финансирането.

Изменения в Наредба №18 за фискалните устройства

 
На сайта на Министерство на финансите са публикувани мотивите за промяна в Наребда №18 за фискалните устройства.

Текстът на документа можете да видите тук: Наредба №18, промени

Решение за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства

РЕШЕНИЕ № 302 ОТ 12 МАЙ 2010 Г.
за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок „В1 – Голица“, разположен на територията на Република България.

В прикачения файл по-долу може да се види самия документ:

Reshenie 302_12052010

КРИБ по Законите за Енергетиката, ВЕИ и биогоривата

               Източник: БПГА

              На 11.05.2010 г. се проведе заседание на Комитет „Енергетика” към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Присъстваха представители на асоциацията на търговците на електроенергия, CEZ, EoN и EVN,  Овергаз, БПГА. Основната тема на разговорите беше изграждането на обща позиция на бизнеса по Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите енергийни източници и биогорива. Поради присъствието на твърде разнопосочни предложения сред участниците се взе решение да се изкристализират основни водещи принципи, които да бъдат защитавани от Конфедерацията по време на общественото обсъждане на двата закона. Те могат да бъдат резюмирани както следва:

  1.  Подкрепа за реална либерализация на пазара на електроенергия и природен газ. Стриктно спазване на европейското законодателство в областта на либерализацията на секторите и по-специално на Третия пакет.
  2. Кръстосаното субсидиране в секторите да бъде сведено до минимум или да изчезне изцяло, тъй като то представлява едно неестествено изкривяване на пазара.   
  3. Финансова независимост за регулатора (ДКЕВР) – единствено чрез нея може да бъде гарантирана реалната му обективност.
  4. КРИБ да защитава идеята за сливането на двата закона в един. Според по-голяма част от присъстващите, напълно изкуствено, двата закона са разделени в отделни текстове.

 

Припомняме Ви, че сроковете за окончателно приемане на двата закона са както следва:

            –Закона за енергетиката- март 2011 г.

            –Закона за възобновяемите енергийни източници и биогоривата- края на ноември 2010 г.

            Също така бихме искали да ви информираме, че до юли тази година трябва да бъда изготвен и action plan за възобновяемите енергийни източници и биогоривата.

Позиция на КРИБ по промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Източник: CEIBG News, April 28, 2010

В последните месеци бизнесът нееднократно е насочвал вниманието на държавната администрация към ефекта, който промените в Закона за акцизите и данъчните складове, Правилника за прилагането му и Наредба № 3/ 19.02.2010г. оказват върху дейността на компаниите, произвеждащи и търгуващи с горива.

С цел подобряване на контрола и събираемостта на акцизи в държавния бюджет бяха въведени някои мерки по отношение на търговията с горива – например задължението за получаване и разтоварване на закупената стока в определен обект, изискване за въвеждане на скъпоструващо измервателно оборудване и др. По този начин се наруши функционалността на съществуващите търговски схеми и се ограничи стокооборота. Нормативните актове задължиха бизнеса да осъществи неоправдано големи инвестиции.

Така въведените мерки (конкретно по отношение на регистрираните получатели) нямат аналог на европейско ниво. Съгласно Директива 2008/118/ ЕО от 16 декември 2008г. на специален контрол подлежат единствено стоки под режим отложено плащане на акциз (т.е. само стоки, за които не е заплатен акциз) и в този смисъл, нововъведените правни норми не представляват транспониране на европейското законодателство.

Подзаконовата уредба по прилагането на ЗАДС (например Наредба №3 за измервателните средства) предписва някои неизпълними задължения. В нереално кратки и съответно неосъществими от бизнеса срокове, в период на световна икономическа криза, се възлага извършването на мащабни инвестиции в системи за контрол с неясни технически параметри, които не гарантират по-добра събираемост в бюджета. Субектите се задължават да създадат и дори да дублират електронни системи за подаване на информация към Агенция „Митници“ без тези системи да отговарят на реалните нужди на държавата и бизнеса.

Юридическата база на Наредба №3 е чл. 103а от ЗАДС, който изчерпателно определя приложното поле. Трябва да се отбележи обаче, че някои правни норми от подзаконовия акт противоречат на Закона. Влезлият в сила вариант на Наредба №3 превишава обхвата, предписан в чл.103а ЗАДС, като: с нея се уреждат контролни функции; неправомерно се въвеждат допълнителни изисквания към лицата, чиято дейност подлежи на регистрация и наблюдение по ЗАДС. Гореизложеното е предпоставка за създаване на среда на неравнопоставеност между производителите, изкуствено намаляване на конкурентоспособността, провокиране на условия за административен произвол и неблагоприятна за бизнеса законодателна среда.

Считаме, че Наредбата №3 е съставена при непознаване на основни правила на технологичния процес и спазването на добрите производствени практики в сектори като петролния и газов, винаро-лозарския, пивоварския. Категорични сме в твърдението си, че подзаконовият нормативен акт създава значителни затруднения за браншовете, изисквайки значителни инвестиции, без капиталовложенията да са насочени към подобряване на качеството, намаляване на злоупотребите и стабилизиране на пазара.

ЗАДС и Правилникът за прилагането му създават спънки и по процедурата за държавна помощ за горива със съдържание между 4% и 5% биокомпонент, одобрена от Европейската Комисия (ЕК). Решението на ЕК препраща към националното законодателство и по-специално към Закона за възобновяемите енергийни и алтернативни източници (ЗВАЕИБ) горива и ЗАДС. В комбинация с двата закона, то създава изключително усложнена процедура (несъобразена с промените в ЗВАЕИБ), която освен практически проблеми пред бизнеса (по ползване на държавната помощ), ще доведе и до неизпълнение от Република България на индикативните цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

Съгласно принципите и основните свободи, предвидени в законодателството на ЕС, мерките, които държавите-членки могат да въведат с оглед предотвратяване на злоупотреби и осигуряване на събираемост на дължимите налози, не следва да превишават разумно необходимото предвид целта си.

С цел намирането на необходимия баланс между подсигуряване фискалния интерес и този на бизнеса, предлагаме да бъде обмислено въвеждането на някои облекчения и възможности. По-конкретно предложенията, които КРИБ предлага за обсъждане, включват:

–  Инициирането на промени в ЗАДС, Наредба №3 (по която директорът на Агенция „Митници“ има задължение за свикване на постоянна работна група);

–  Предвиждане на възможност регистрираните по закона лица (лицензирани складодържатели и регистрирани получатели) да предоставят обща банкова гаранция за всички лицензирани/ регистрирани обекти;

–  Предвиждане на възможност регистрираните получатели да получават стоките и в места, които не са собствени или наети, като се предвидят по-гъвкави възможности за доказване на количеството получена стока (премахване на изискването всяка получена доставка да бъде задължително разтоварвана в регистрирания обект);

–  Предвиждане на възможност регистрираните получатели да се освобождават от задължението за акциз за естествените загуби на гориво в следствие изпълнението на задължението за разтоварване в обекта;

–  Предвиждане на облекчено администриране на операциите по смесване на гориво с биогориво;

–  Изработването на анекс/нова нотификация до ЕК за биогоривата.

Редовна среща на БПГА

Източник: БПГА

На 21 април се състоя редовна среща на БПГА. На срещата присъстваха представители на 9 компании, от общо 14-те, членуващи в БПГА. Присъствен лист можете да намерите в прикачения файл.

Присъствен лист 21.04.2010