Наредба №3 по същество пред ВАС

Източник: БПГА

На 11.11.2010г.  от 14:00ч Върховният административен съд (ВАС) ще разгледа по същество Дело №6667/2010г. образувано по Жалба на Българска петролна и газова асоциация (БПГА) и вино- и алкохолни производители срещу Наредба №3 / 19.02.2010г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки на Министъра на финансите г-н Симеон Дянков. Жалбата атакува както конкретни текстове, така и Наредбата като цяло. В началото на септември  съдът не уважи особеното искане на БПГА за спиране изпълнението на обжалвания нормативен акт и остави Наредба № 3 в действие. Голяма част от жалбоподателите обжалваха Определението на ВАС от 10.09.2010г., но исканията им отново не намериха подкрепа.

На днешното заседание върховните съдии ще се произнесат по същество върху евентуални нарушения на българското и европейското законодателство от страна на автора на оспорвания нормативен акт.

Българска петролна и газова асоциация в лицето на най-големите компании, представляващи около 70% от търговията на горива в страната остава на своята позиция и ще отстоява пред Съда становището си, че така налаганата от Агенция „Митници” и Министъра на финансите система за контрол изисква прекалено големи инвестиции за невъзможно кратки срокове, които не могат да бъдат оправдани.

Съществуващите системи за вътрешен контрол с които компаниите разполагат отговарят на най-високи стандарти за сигурност и точност, но не се вписват в конкретизираните от Наредба № 3 стандарти.

БПГА нееднократно е представяла пред Правителството своята подкрепа в борбата със „сивата” икономика и желанието си за засилване на мерките за контрол и повишаване ефективността на действията срещу незаконната търговия и с това свое действие нямаме за цел да се противопоставяме на усилията на законодателните и изпълнителни органи.

“Москоу таймс”: „Южен поток” получи българското одобрение

Източник: http://www.focus-news.net
 
Правителството на България в сряда одобри предлаганото съвместно дружество с „Газпром”, което ще управлява българската част от тръбопровода „Южен поток”, планиран да минава през Черно море.
Споразумението предвижда партньорство от по 50% между „Газпром” и Български енергиен холдинг, и ще бъде подписано при посещението в София на руския премиера Владимир Путин в събота.
„Газпром”, най-големият доставчик на газ в света, планира да построи тръбопровод захранващ Източна, Централна и Южна Европа, заобикаляйки транзитни държави като Украйна, припомня вестник “Москоу таймс” . Строителството трябва да започне през 2013 г.
България подкрепя и водения от OMV проект за газопровода „Набуко”, който трябва да доставя газ от Каспийския басейн и Близкия Изток до Австрия през Турция, и така да се намали зависимостта на Европа от руските доставки.
По друго свързано с Русия решение, Министерството на околната среда на България отхвърли двете оценки за въздействието върху околната среда на планирания петролопровод, който да заобикаля претоварения турски Босфор.

Европейската комисия представи новата си енергийна стратегия за 2020 г.

Източник: http://www.publics.bg

От пресцентъра на Европейската комисия обявиха днес, че е представена новата стратегия за конкурентоспособен, устойчив и надежден енергиен сектор. В съобщението „Енергия 2020“ се определят енергийните приоритети за следващите десет години и се залагат мерките за посрещане на необходимостта от намаляване на разхода на енергия, изграждане на пазар с конкурентни цени и сигурно снабдяване, насърчаване на технологичното лидерство и провеждането на ефективни преговори с международните партньори на ЕС.

Комисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Предизвикателството, което поставя енергията, е един от най-големите тестове за всички нас. Дълготрайното подобряване на устойчивостта и сигурността на енергийната ни система може да изисква време, но амбициозните решения трябва да бъдат взети сега. За постигането на ефикасна и конкурентоспособна икономика с ниски въглеродни емисии е необходимо поставянето на енергийната политика на европейско равнище и фокусирането върху няколко належащи приоритети.“

В приетото днес съобщение Комисията откроява пет възлови приоритета. Въз основа на тези приоритети и представеното действие, в рамките на следващите 18 месеца Комисията ще представи конкретни законодателни инициативи и предложения. Съобщението поставя и плана за дискусиите между държавните и правителствени ръководители на първата среща на върха на ЕС по въпросите на енергетиката, която ще се състои на 4 февруари 2011 г.

Намаляване на разхода на енергия

Комисията предлага да съсредоточи инициативите си върху транспорта и строителството, които са двата сектора с най-голям потенциал за намаляване на разхода на енергия. С оглед подпомагане на собствениците на жилища и местните структури да финансират дейности за реновиране и увеличаване на енергийната ефективност, до средата на 2011 г. Комисията ще предложи инвестиционни стимули и иновативни финансови инструменти. При възлагането на строителни работи или услуги, както и при закупуването на продукти, публичният сектор следва да обръща внимание на енергийната ефективност. В промишлеността издаването на сертификати за енергийна ефективност би могло да стимулира предприятията да инвестират в по-малко енергоемки технологии.

Общоевропейски интегриран енергиен пазар с инфраструктури

Комисията залага целева дата за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар. До 2015 г. би трябвало да бъдат приобщени всички държави-членки. В рамките на следващите десет години ще са необходими 1 000 млрд. EUR инвестиции в енергийните инфраструктури на ЕС. За ускоряване на основните стратегически проекти на Съюза Комисията предлага опростяване и съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за строителни работи, като поставя максимален срок за преедоставяне на окончателното разрешение и на финансирането от ЕС. Принципът на „обслужване на едно гише“ би трябвало да позволи координирането на всички молби за издаване на необходимите за осъществяването на даден проект разрешителни.

27 държави — един глас по енергийните въпроси на международната сцена

Предлага се ЕС да координира енергийната си политика по отношение на третите държави и в частност с основните си партньори. В рамките на политиката за добросъседство Комисията предлага разширяването и задълбочаването на Договора за енергийна общност, така че да бъдат приобщени желаещите да участват на енергийния пазар на ЕС държави. Обявява се и важно сътрудничество с Африка, насочено към предоставяне на устойчива енергия на всички жители на този континент.

Водеща роля на Европа в областта на енергийните технологии и иновациите

Предстои лансирането на четири мащабни проекта в ключови за европейската конкурентоспособност области: нови технологии за интелигентни мрежи и съхранение на електроенергията, научно-изследователска дейност върху биогоривата второ поколение и партньорството „Интелигентни градове“ за поощряване на пестенето на енергия в градските райони.

Активни потребители за сигурна, безопасна и достъпна енергия

Комисията предлага нови мерки за ценово съпоставяне, смяна на доставчиците, ясни и прозрачно фактуриране.

Енергийните цели на ЕС бяха включени в приетата от Съвета през юни 2010 г. стратегия на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Съюзът освен това си постави за 2020 г. амбициозни цели по отношение на енергията и изменението на климата, сред които са намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници на 20 % и подобряване с 20 % на енергийната ефективност.

За повече информация за енергийната стратегия 2020: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm.

За повече информация за общественото допитване относно енергийната стратегия 2020: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm