Биогоривата-повече вреди, отколкото ползи

Източник: http://3e-news.net

Гори и природа ще бъдат унищожавани в огромни мащаби, за да захраним автомобилите си.

Доклад на Института за европейска екологична политика води до извода, че европейската политика не може да окаже адекватна защита на околната среда от настъпващите при генериране на биоенергия отрицателни ефекти. Въз основа на предоставените от 23 страните-членки национални планове за действие се констатира, че непреки промени в земеползването ще доведат до значително преобразуване на земи, в резултат на което допълнителни емисии от парникови газове ще преминат прогнозираните стойности при непроменена бъдеща консумация на изкопаеми горива.

 Общото количество на биогоривата, които държавите-членки ще използват през 2020г., ще възлиза на 26 милиона тона нефтен еквивалент или 9.5% от количеството енергия в транспорта. Над 92% от използваните биогорива се очаква да произхождат главно от селскостопански суровини като маслодайни семена, палмово масло, захарна тръстика и цвекло, пшеница, соя и т.н.

За реализацията на националните плановете за увеличаване дяла на биогоривата в Европа до 10% от енергията в транспорта в следващите десет години, ще са необходими между 4.1 и 6.9 милиона хектара нови обработваеми земи, което ще е причина за влошаването на климата. Площ, равняваща се на два пъти повече от тази на Белгия, ще трябва да се конвертира в полета и насаждения.

 Масовото превръщане на горите, торфа или пасищата в полета за отглеждане на суровини за биогорива ще освободи повече CO2 от спестените количества. Ако непреките промени в земеползването се вземат под внимание, биогоривата ще емитират допълнително 27-56 мил. тона емисии от парникови газове годишно, което се равнява на допълнителни 12-26 милиона автомобила по пътищата на Европа до 2020 година. В Директива 2003/30/ЕО, която поставя индикативната цел от 10% дял на биогоривата, е заложено ограничаване на парниковите газове в сравнение с емитираните количества при използване на изкопаеми горива.

 Но това ограничение се отнася само за преките емисии, свързани с производството на крайно гориво от първични култури. В тези изчисления не се включват други съществени последици, като например непреките промени в земеползването. Това са вторични ефекти, настъпващи, когато суровините за биогорива, отглеждани на съществуващите обработваема земя, изместят културните растения за производство на храни. Поради постоянното търсене на храни и фуражи, тяхното количество не може да бъде ограничено и нови площи (често трева или гора) ще трябва  се пригодят за отглеждане на полските култури.

Транспортният сектор представлява над 30% от крайното енергийно потребление в Европейската общност, като дялът му продължава да нараства заедно с емисиите на парникови газове. В България секторът се развива също така динамично, както в европейски мащаб. За периода 2001-2008г. е отчетен ръст от 45.3%, който поставя транспортния сектор на второ място по значимост в крайното енергийно потребление на страната.

 През 2008 г. 77.5 на сто от крайното енергийно потребление на нефтопродукти в страната се генерират в транспортния сектор, като този дял е индикатор за силната зависимост от петрола. За възможни алтернативи на петрола в транспортния сектор се считат горивните клетки за автомобили, задвижвани с водород, електрическите автомобили и горива, произведени от култури като пшеница, рапица и захарна тръстика.

 Чрез прилагането на Директива 2003/30/ЕО България се задължава да насърчава използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта, като цели 10% от потреблението на течни горива в транспортния сектор до 2020г. да е от биогорива. Двадесет и трите държави-членки, в това число и България, са представили на Комисията през изтеклите месеци своите национални планове за действие относно енергията от възобновяеми източници, въз основа на които е изготвен докладът на Института за европейска екологична политика.

БЕХ и „Газпром“ създават съвместно акционерно дружество за реализацията на проекта „Южен поток”

Източник: http://www.focus-news.net
 
Министерският съвет прие решение, с което се дава разрешение за създаване на съвместно акционерно дружество във връзка с реализацията на проект за изграждане на газопровод на българска територия, като част от газопроводна система „Южен поток”. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Дружеството се създава между „Български енергиен холдинг“ ЕАД и ОАО Газпром, с участие на акционерите в капитала 50/50, с място на регистрация Република България и възможност за заместване на „Български енергиен холдинг“ ЕАД от правоприемник, от негово/и дъщерно/и дружество/а или техни обединения при учредяването на съвместното дружество или впоследствие. Решението беше взето във връзка с ангажиментите, поети в Пътна карта за осъществяване на прединвестиционно проучване за българската отсечка от проекта Южен поток, подписана на 17 юли 2010 година. Бъдещата съвместна компания ще приеме резултатите от прединвестиционното проучване за проекта на българска територия и ще осъществи всички необходими дейности – възлагане на проектиране, ОВОС и др., предхождащи вземането на инвестиционно решение за проекта. При положително инвестиционно решение за проекта, съвместната компания ще изгради и ще бъде собственик и оператор на газопроводната система „Южен поток“ на българска територия.